Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för hälsan. Men vi behöver veta mer om vad det är som får människor att ändra sina vanor. Vi måste också skaffa oss mer kunskap om vilka metoder och strategier samhället kan använda för att Sverige ska få en fysiskt aktivare befolkning.

Statens folkhälsoinstitut har på regeringens uppdrag inlett ett tvärsektoriellt och långsiktigt utvecklingsarbete kring den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. Broschyren presenterar regeringsuppdraget och planeringen för genomförandet av uppdraget. Miljöer som har betydelse för ett aktivt vardagsliv så som gångbanor och cykelvägar, bostadsområdets närmiljö, skolgårdar och lekplatser, inomhusmiljöer och friluftsliv nära hemmet beskrivs.