Folkhälsomyndighetens återredovisning av länsstyrelsernas arbete enligt alkohol- och tobakslagstiftningen under 2016 visar att länsstyrelserna arbetat strukturerat med tillsyn av kommunernas arbete med stöd av tillsynsplaner, tillsynsformulär och en gemensam tillsynsmetod. Den totala arbetstiden (årsarbetskrafter) för länsstyrelsernas arbete med tillsyn har minskat sedan 2014, vilket även länsstyrelsernas operativa tillsynsinsatser över kommunernas verksamhet gjort.

Resultatet av länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna visar brister i form av låg tillsynsfrekvens, samt bristande handläggning och dokumentation. Det framkommer också att kunskaper i förvaltningslagstiftning och ekonomisk granskning behöver stärkas. Länsstyrelserna bedömer att kommunerna åtgärdar brister som framkommit vid tillsyn i allt lägre utsträckning. Antalet kommuner som deltar i länsstyrelsernas arrangerade nätverksträffar har ökat inom både alkohol- och tobaksområdet, vilket enligt Folkhälsomyndigheten bidrar till en effektiv, samordnad och likvärdig tillsyn i hela landet.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att det ligger ett ansvar på länsstyrelserna att med de totalt 12 miljoner kronor som beviljats i statliga utvecklingsmedel för förstärkt tillsyn, utveckla arbetet med alkohollagen och tobakslagen utifrån befintliga behov. Arbetet kan och bör ske i samråd med den nationella myndigheten.