Barn och ungas möjlighet till skola och utbildning är en central faktor för hälsa (3, 5-7). FN:s barnrättskommitté betonar att artikel 24 ”Bästa möjliga hälsa” i barnkonventionen åsyftar hälsa och utveckling i ett bredare perspektiv än bara begränsat till de bestämmelser som definieras i artikel 6 (rätten till liv, överlevnad och utveckling).

Då fjärr- och distansundervisning är en ingripande åtgärd som riskerar att påverka barn och unga negativt bör alltid smittskyddsläkaren analysera och bedöma konsekvenser för barn och unga inför ett förslag om en rekommendation i enlighet med 11b § förordning 2020:115. Det innebär att en bedömning ska göras av om åtgärden är proportionerlig utifrån riskerna för barns hälsa och utveckling i förhållande till de risker som det epidemiologiska läget innebär.

Det här dokumentet är tänkt att utgöra ett stödmaterial för smittskyddsenheterna inom området barn, unga och covid-19 med fokus på hälsa, utbildning och barnrättsperspektivet.