Barnvaccinationsprogrammet 2014 – årsrapport

Årsrapporten för barnvaccinationsprogrammet beskriver utfallet i det nationella vaccinationsprogrammet för 2014 vad det gäller vaccinationstäckningen, förekomsten av de sjukdomar vi vaccinerar mot och de rapporterade biverkningarna.

Rapporten är avsedd som kunskapsstöd för vården och ska synliggöra resultatet av uppföljningen av vaccinationsprogrammet. Målgrupperna för rapporten är barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddsläkare.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Denna årsrapport för år 2014 är den andra nationella sammanställningen av resultat från uppföljningen av barnvaccinationsprogrammet. Den har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Läkemedelsverket och innehåller information om vaccinationstäckning, sjukdomsövervakning, mikrobiologisk övervakning och säkerhetsuppföljning.

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige omfattar tio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, allvarlig sjukdom av Haemophilus influenzae typ b (Hib), allvarlig pneumokocksjukdom, mässling, påssjuka, röda hund (MPR) samt för flickor även infektion med humant papillomvirus (HPV). Därtill vaccineras barn i definierade riskgrupper även mot tuberkulos, hepatit B, influensa och pneumokocker.

Vaccinationstäckningen i programmet är fortsatt hög med drygt 98 procent av alla tvååringar vaccinerade med tre doser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib. Totalt 97,5 procent av barnen var vaccinerade med tre doser av pneumokockvaccinet. Över 97 procent av barn födda 2011 är vaccinerade med en dos av MPR-vaccinet och över 95 procent av elever i årskurs 6 med två doser. Sverige uppfyller därmed ett av WHO:s delmål för att eliminera mässling. Täckningsgraden för HPV-vaccination inom det nationella programmet för flickor födda 1999 och senare är lägre än för andra vacciner (82 procent) och har inte ännu uppnått det uppsatta målet på över 90 procent.

Sjukdomsövervakningen visar att de flesta sjukdomarna i programmet är under god kontroll med undantag av kikhosta. Incidensen av kikhosta ökade kraftigt under 2014 och var den högsta sedan 2007. Flest fall rapporterades bland spädbarn och framför allt bland barn under 6 månader som inte hunnit få de två första vaccindoserna. En stor andel av spädbarnen krävde sjukhusvård och två dödsfall inträffade. En expertgrupp på Folkhälsomyndigheten har utvärderat ytterligare strategier för att skydda barn under 6 månader mot kikhosta och ett kunskapsunderlag kommer att publiceras under hösten 2015.

Antalet fall av tuberkulos fortsatte att öka jämfört med 2013. Majoriteten av fallen inträffade hos personer från högincidensländer för tuberkulos. Få fall rapporterades hos personer födda i Sverige och inhemsk smittspridning har nästan helt upphört. Det är viktigt att nyanlända personer erbjuds hälsoundersökning för att tidigt upptäcka tuberkulos och kunna ta ställning till eventuell profylaktisk behandling.

Förekomsten av invasiv pneumokocksjukdom minskade i alla åldersgrupper vilket kan tala för en indirekt effekt av barnvaccinationsprogrammet. Antalet rapporterade fall av mässling var betydligt lägre än år 2013, men flera små utbrott relaterade till importsmitta inträffade. Då mässling i Sverige enbart förekommer bland personer som smittats utomlands eller kontakter till dessa är det viktigt att påminna om MPR-vaccination inför resor.

Tidiga resultat från studier av HPV-vaccination visar på att förekomsten av kondylom och cirkulerande HPV-vaccintyper minskat, samt på en hög skyddseffekt mot allvarliga cellförändringar hos unga kvinnor. En stor svensk-dansk säkerhetsstudie visade att HPV-vaccination inte är associerat med en högre risk för multipel skleros eller andra demyeliniserande sjukdomar jämfört med ovaccinerade kvinnor.

Biverkningsrapporteringen under 2014 indikerar att vaccinerna inom programmet har en god säkerhetsprofil med i huvudsak redan kända och övergående biverkningar. Säkerhetsuppföljningen av de vaccin som använts inom det allmänna vaccinationsprogrammet under 2014 visar att 502 biverkningsrapporter inkommit från hälso- och sjukvården efter att över 1,1 miljoner doser vaccin administrerats. De vanligaste biverkningar var kända reaktioner som feber, lokal svullnad på injektionsstället och hudrodnad.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket
  • Utgivningsdatum: 2015-09-01
  • Antal sidor: 76
  • Artikelnummer: 15032

Öppna publikationen

Barnvaccinationsprogrammet 2014 – årsrapport(PDF 1,9 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan