Årsrapporten för barnvaccinationsprogrammet beskriver utfallet i det nationella vaccinationsprogrammet för 2017 när det gäller vaccinationstäckningen, förekomsten av de sjukdomar vi vaccinerar mot och de rapporterade biverkningarna. Rapporten är avsedd som kunskapsstöd för vården och ska synliggöra resultatet av uppföljningen av barnvaccinationsprogrammet. Målgrupperna för rapporten är barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddsläkare.

Bläddra och läs i publikationen längre ner

Sammanfattning

Denna årsrapport redovisar uppföljningen av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och innehåller information om vaccinationstäckning, sjukdomsuppföljning, mikrobiologisk övervakning och säkerhetsuppföljning för år 2017. Rapporten har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Läkemedelsverket.
Enligt 2017 års statistik var vaccinationstäckningen fortsatt hög. Runt 97 procent av 2-åringarna var fullvaccinerade enligt det schema som gäller för dem, och cirka 80 procent av alla 13-åriga flickor hade vaccinerats mot HPV med minst en dos. Andelen flickor som var vaccinerade med två doser var något lägre, 72 procent.
De flesta sjukdomarna i programmet är under god kontroll. Under 2017 rapporterades inga fall av röda hund och endast enstaka fall av stelkramp och difteri samt ett 30-tal fall av påssjuka. Ett barn under 5 år drabbades av invasiv Hib-infektion. Förekomsten av invasiv pneumokockinfektion bland barn under 2 år ligger på en stabilt låg nivå. Inga fall i den åldersgruppen var orsakade av serotyper som ingår i vacciner.

Fler mässlingsfall rapporterades än föregående år, till stor del på grund av utbrott i Stockholm och Göteborg. Vid dessa utbrott spreds smitta huvudsakligen inom familjer och i vårdmiljöer. Sjukdomen drabbade såväl barn som vuxna, varav flera var vårdpersonal. Utbrotten krävde mycket stora smittspårningsinsatser.
Det totala antalet fall av kikhosta ökade jämfört med 2016 och var högre än 2014, året då antalet fall ökade markant efter flera år med låg förekomst. Fallen bland spädbarn ökade däremot inte, utan var på samma nivå som 2015–2016 och betydligt lägre än 2014. Ökningen av det totala antalet fall kan bero på ökad uppmärksamhet kring sjukdomen och därmed ökad provtagning, vilket kan ha bidragit till att framför allt fler vuxna har blivit diagnostiserade med kikhosta under de senaste åren.

År 2017 registrerades nästan 1,3 miljoner vaccindoser inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i vaccinationsregistret. Totalt rapporterades 437 misstänkta biverkningar för dessa vaccin. Säkerhetsuppföljningen visade att de rapporter som inkom från hälso- och sjukvården under året i huvudsak omfattade redan kända och övergående biverkningar. De vanligaste biverkningarna var feber och lokala reaktioner på injektionsstället. Vaccinerna inom programmet har således en fortsatt god säkerhetsprofil.

År 2017 lämnade Folkhälsomyndigheten beslutsunderlag till regeringen om att införa rotavirusvaccination respektive vaccination av pojkar mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I november 2017 meddelade regeringen att vaccination mot rotavirus kommer att införas i programmet.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-04-24
  • Antal sidor: 62
  • Artikelnummer: 18031