Årsrapporten för barnvaccinationsprogrammet beskriver utfallet av det nationella vaccinationsprogrammet för 2018 när det gäller vaccinationstäckningen, förekomsten av de sjukdomar vi vaccinerar mot och de rapporterade biverkningarna. Rapporten är avsedd som kunskapsstöd för vården och ska synliggöra resultatet av vår uppföljning av vaccinationsprogrammet. Målgrupperna för rapporten är barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddsläkare.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Denna årsrapport redovisar uppföljningen av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och innehåller information om vaccinationstäckning, sjukdomsuppföljning, mikrobiologisk övervakning och säkerhetsuppföljning för år 2018. Rapporten har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Läkemedelsverket.

Anslutningen till vaccinationsprogrammet fortsätter att vara hög: 97 procent av 2-åringarna var fullvaccinerade enligt det schema som gäller för dem. Andelen flickor som är vaccinerade mot HPV har ökat. I slutet av 2018 var 84 procent av alla 12-åriga flickor vaccinerade med minst en dos HPV-vaccin jämfört med 79 procent året innan. Andelen vaccinerade mot HPV varierar mellan olika län vilket åtminstone delvis beror på hur väl registreringen i vaccinationsregistret fungerar.

De flesta sjukdomarna i programmet är under god kontroll. Under 2018 rapporterades inga fall av röda hund och endast enstaka fall av stelkramp och huddifteri samt ett 20-tal fall av påssjuka. Incidensen av invasiv pneumokockinfektion bland barn under 2 år var oförändrat låg.

Ungefär lika många mässlingsfall rapporterades som föregående år, 43 stycken, varav 17 hörde till utbrottet i Göteborg som startade i december 2017. Utbrottet med totalt 28 fall blev det största sedan 2000, och smittspridningen skedde mest inom vården men också i samhället. Av övriga fall hade de flesta blivit smittade utomlands och bara i enstaka fall blev det spridning inom landet, tack vare effektiva smittskyddsåtgärder och en hög immunitet i befolkningen.

Det totala antalet fall av kikhosta minskade jämfört med 2017 och antalet fall bland spädbarn var det lägsta sedan 2014. En påfyllnadsdos mot kikhosta för tonåringar (14–16 år) infördes 2016, och sedan dess har antalet fall minskat i den åldersgruppen.
År 2018 registrerades över 1,3 miljoner vaccindoser inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i vaccinationsregistret. Totalt rapporterades 406 misstänkta biverkningar för dessa vaccin. Säkerhetsuppföljningen visade att de rapporter som inkom från hälso- och sjukvården främst gällde redan kända och övergående biverkningar. De vanligaste var feber och lokala reaktioner vid injektionsstället. Vaccinerna inom programmet har en god säkerhetsprofil.

Folkhälsomyndigheten tog 2018 fram rekommendationer för vaccination av för tidigt födda barn och avslutade en utredning om tidpunkt för första dosen av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Vi började också en utredning för att se om vaccination mot vattkoppor bör införas i det allmänna vaccinationsprogrammet. Folkhälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag om att stärka barns skydd mot smittsamma sjukdomar. Inom uppdraget kommer vi att utveckla kommunikation om vaccinationer och stödet till barnhälsovården och elevhälsan i deras arbete med vaccinationsprogrammet.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-04-24
  • Antal sidor: 59
  • Artikelnummer: 19037