Detta beslutsunderlag summerar bedömningen från Folkhälsomyndigheten om att vaccination mot rotavirusinfektion uppfyller smittskyddslagstiftningens kriterier för att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Målgruppen för beslutsunderlaget är i första hand regeringen som beslutar vilka sjukdomar som bör omfattas av nationella program. Övriga målgrupper är barnhälsovården, smittskyddsläkare och övriga hälso- och sjukvården samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL).

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot rotavirusinfektion uppfyller smittskyddslagens (2004:168) tre kriterier för att införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Bedömningen har gjorts utifrån de 13 faktorer som beskrivs i smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten. För att en vaccination ska omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram ska vaccinationen

  • effektivt förhindra smittspridning eller minska sjukdomsbördan av smittsamma sjukdomar i befolkningen eller vissa grupper av befolkningen
  • vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv
  • vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.

Folkhälsomyndigheten bedömer att rotavirusvaccination är effektivt och minskar sjukdomsbördan. Rotavirusinfektion utgör en stor sjukdomsbörda som också kan innefatta allvarlig sjukdom till följd av vattentunna diarréer och uttorkning. I Sverige får i princip alla barn rotavirusinfektion en eller flera gånger innan de fyllt fem år, vilket medför en stor belastning för barnen, familjerna och sjukvården. Tillgängliga vacciner har god effekt mot rotavirusinfektion och kan effektivt minska sjukdomsbördan och förhindra spridning.

Folkhälsomyndigheten bedömer även att det är en rimlig relation mellan vaccinationens hälsoeffekter och kostnader, vilket motiverar ett införande i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Den hälsoekonomiska analysen, som har ett samhällsperspektiv, visar att allmän rotavirusvaccination skulle innebära en årlig besparing på ungefär 120 miljoner kronor, främst genom minskade produktionsförluster (framför allt pga. färre dagar då föräldrar är hemma för vård av barn). Det skulle även leda till att samhället vinner 100 fullt friska levnadsår årligen. Vaccination har alltså en bättre effekt (mätt i kvalitetsjusterade levnadsår) och leder till lägre kostnader än en situation utan vaccination.

En beräkning har gjorts av budgetpåverkan utan hänsyn till indirekta kostnader för produktionsförluster vid ett införande av rotavirusvaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Med 30 procents rabattsats på listpriset (2014) för vaccin och en vaccinationstäckning på 95 procent, innebär vaccination en ökad kostnad på ungefär 95 miljoner kronor per år. Vaccination skulle årligen även innebära ungefär 90 miljoner kronor i minskade kostnader för resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården för barn 0–5 år.

Folkhälsomyndigheten bedömer vidare att ett införande av rotavirusvaccination i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn är hållbart ur ett medicinetiskt och humanitärt perspektiv. Det finns vetenskapligt stöd för att vaccinernas nytta-riskbalans är positiv. En potentiellt allvarlig, men mycket ovanlig, biverkan är invagination av tunntarmen, vilken kan behandlas i sjukvården och har bäst prognos om man tidigt söker vård för symtom. Utformningen av informationen till föräldrar gällande rotavirusvaccination är därför viktig.

Ett allmänt vaccinationsprogram skulle ge många små barn skydd mot allvarlig sjukdom. I dag erbjuds rotavirusvaccination till alla barn i 4 av Sveriges 21 regioner och landsting, och förslag om införande finns på fler ställen. Ett införande i det nationella allmänna programmet skulle innebära att alla barn i Sverige erbjuds vaccination, vilket skulle öka jämlikheten.

Referensgruppen för nationella vaccinationsprogram har lämnat synpunkter på Folkhälsomyndighetens underlag. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har också gjort en etisk analys och bedömer att det kan vara etiskt godtagbart att införa allmän rotavirusvaccination. Smer betonar dock vissa aspekter som man bör fästa särskilt stor vikt vid, främst att föräldrarna får omsorgsfullt utformad och balanserad information.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-02-17
  • Antal sidor: 44
  • Artikelnummer: 17001