Detta underlag sammanfattar det aktuella kunskapsläget om covid-19 hos barn och unga och beskriver vad detta betyder för verksamheten i förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Även verksamheten inom högre utbildning vid lärosäten, yrkeshögskolor och inom vuxenutbildningen berörs.

Stängda skolor har främst negativa effekter

Barn och ungdomar står för en liten andel av covid-19-fallen. De flesta fall smittas av en vuxen och får milda symtom. Barn smittar dessutom andra i lägre utsträckning än vad vuxna gör och skolan som arena har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Studier visar också att skolstängningar under pågående pandemi inte spelat någon avgörande roll i kontrollerandet av smittspridningen. Däremot får stängda skolor andra negativa konsekvenser för barn och unga.

Öppna skolor i höst för barn och gymnasielever

I Sverige har för- och grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan hållits öppna under den aktuella corona-pandemin, medan gymnasieskolan och högre utbildning vid lärosäten, yrkeshögskolor och inom vuxenutbildningen rekommenderats att arbeta på distans med några få givna undantag. Den aktuella kunskapen innebär att för- och grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan kan fortsätta att hållas öppna samt att gymnasieskolan och högre utbildning vid lärosäten, yrkeshögskolor och inom vuxenutbildningar kan öppna igen med verksamhet i skolans lokaler. Förutsättningen är att åtgärder införs för att minska riskerna för smittspridning, utifrån rådande rekommendationer. Om det epidemiologiska läget förändras med ökande antal sjukdomsfall kan beslutet komma att omprövas.

Relaterad läsning

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
Vägledningen har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan provtas för att påvisa pågående covid-19. Den är ett komplement till den allmänna provtagningsindikationen för nukleinsyrapåvisning (PCR-testning) för covid-19.