Ett sätt att främja hälsa och goda levnadsvanor i glesbygd är att förbättra förutsättningarna till olika former av fysisk aktivitet. Det är därför viktigt att undersöka vilka miljöfaktorer som främjar eller hindrar fysisk aktivitet i glesbygd. Att stärka folkhälsan i glesbygdsområden är en viktig uppgift för bland annat kommunerna.

Forskningen och folkhälsoarbetet inom området har dock varit nästan helt inriktad på byggda miljöer i städer och tätorter. Kunskapen om vilka faktorer som främjar fysisk aktivitet i glesbygdsområden är ofullständig. Denna sammanställning ska ses som ett första steg mot bättre kunskap och evidens och listar många förslag på forskning och utveckling inom området.