I denna kunskapssammanställning ges en överblick av det aktuella läget när det gäller sambandet mellan den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. Forskning visar att det finns stor potential för främjande av ett aktivt vardagsliv för alla, om samhället satsar på stödjande miljöer som t.ex. gång- och cykelbanor samt anläggningar för rekreation, parker och grönområden.

Målgruppen för kunskapssammanställningen är vidareinformatörer, forskare och beslutsfattare som arbetar med fysisk aktivitet och samhällsplanering samt andra som är intresserade av sambandet mellan byggd miljö och fysisk aktivitet.