Den svenska narkotikasituationen. En översikt.

Detta är en sammanställning av de uppgifter som Folkhälsomyndigheten har rapporterat in till EU:s narkotikabyrå, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA. Sammanställningen syftar till att ge en nulägesbild över narkotikasituationen i Sverige genom att presentera senast tillgängliga data. Innehållet i årets översikt baseras på 2016-17 års data och spänner över många områden, så som användning av narkotika, narkotikabeslag, narkotikarelaterad vård och narkotikarelaterad dödlighet. Data kommer från flera myndigheter och organisationer; Brottsförebyggande rådet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Kriminalvården, Nationellt forensiskt centrum, Polismyndigheten, Tullverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Åklagarmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

De bilder som finns i sammanställningen finns även samlade i en presentation som du kan ladda hem här (PDF, 553 kB)

Bläddra och läs i rapporten längre ner

Sammanfattning

I den här publikationen sammanfattar vi rapporteringen av 2016 års data till
EU:s narkotikabyrå (EMCDDA).

Många aktörer är involverade i det hälsofrämjande och narkotikapreventiva arbetet, men den största delen av arbetet sker på lokal nivå, i kommunerna där insatserna oftast samordnas av lokala ANDT-samordnare. År 2016 hade majoriteten av Sveriges 290 kommuner en anställd samordnare för narkotikapreventivt arbete.

Andelen personer i befolkningen (16–64 år) som hade använt cannabis under de senaste 12 månaderna var fortsatt låg. Fler män än kvinnor rapporterade cannabisanvändning. Det fanns även skillnader utifrån ålder, där fler i de yngre åldersgrupperna rapporterade att de använt cannabis jämfört med de äldre.

Beslagsdata från 2016 visade att de flesta beslagen bestod av cannabis, men
amfetaminer stod fortfarande för en betydande del av den svenska drogmarknaden. Även ett ökat antal beslag av narkotikaklassade läkemedel rapporterades.

Av de som under året fick behandling för sitt narkotikabruk sökte de flesta för blandmissbruk, det vill säga användning av flera olika substanser där det inte går att identifiera en primärdrog. När primärdrog angavs gällde det i första hand gruppen opioider, följt av hypnotika och lugnande samt cannabis.

År 2016 minskade antalet narkotikarelaterade dödsfall för första gången på tio år. Antalet var dock fortsatt högt och majoriteten gällde överdoser. Mer än 90 procent av fallen med känd toxikologi involverade opioider, men sannolikt har fler droger bidragit till dödsfallen utöver opiater.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-04-27
  • Antal sidor: 14
  • Artikelnummer: 04155-2017

Öppna publikationen

Den svenska narkotikasituationen. En översikt.(PDF 1,3 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan