Utvärdering av det förebyggande arbetet i sex försökskommuner, huvudrapport.

För att stödja utvecklingen av lokalt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete startade Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika och Statens folkhälsoinstitut år 2002 ett omfattande projekt för att påverka utvecklingen på alkohol- och narkotikaområdet i sex svenska kommuner. Syftet var att studera tillämpningen av verkningsfulla metoder och insatser inom kommunalt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete samt effekter av en sådan satsning.

Statens folkhälsoinstitut har utvärderat projektet och resultaten presenteras i denna rapport. Till grund för utvärderingen ligger kvalitativa och kvantitativa data från de sex utvalda kommunerna och från en kontrollgrupp av kommuner där inte en lika intensiv satsning gjorts.