Denna rapport beskriver hur primärdiagnostiken ser ut för ehec vid landets kliniska mikrobiologiska laboratorier. Sammanställningen baseras på en enkätundersökning som genomfördes hösten 2015. Undersökningen genomfördes för att få en enhetlig bild över ehec-diagnostiken.

Cirka hälften av laboratorierna tillhandahöll analyser för påvisning av ehec. Det skiljde sig mellan de olika regionerna avseende vilka kriterier som användes för att ehec-analys skulle utföras. Även analysmetodiken varierade mellan de olika laboratorierna. Dessa skillnader påverkar hur många fall av laboratorieverifierade infektioner av ehec som anmäls inom de olika länen.

Syftet med rapporten är att utgöra ett underlag till Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare i tolkningen av antalet anmälda fall av ehec.

Bläddra och läs