Folkhälsomyndigheten har av regeringen i uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) (S2016/01028/FST (delvis)). Rapporten beskriver myndighetens arbete under 2018 kopplat till samordning, uppföljning, kunskapsbaserat arbete och rökfritt Sverige 2025.

Målgrupp för rapporten är regeringen men den kan även användas av myndigheterna i den nationella myndighetsgruppen inom ANDT-området och vara av intresse för andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning till regeringen med betoning på verksamhetsåret 2018. I redovisningen ingår även Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete 2018 och Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2018.