Svensk översättning av WHO Europaregionens policyramverk för hälsa och välbefinnande, kortversionen, som antogs av samtliga 53 medlemsländer i september 2012. Hälsa 2020 bygger på gemensamma värderingar och principer för folkhälsoarbetet och innehåller en samling evidensbaserade rekommendationer för hur hälsan kan förbättras för alla och ojämlikhet i hälsa kan minska.

Policyramverket innehåller två övergripande, strategiska mål som är kopplade till varandra: att förbättra hälsan för alla och minska ojämlikhet i hälsa samt att förbättra ledarskap och delaktighet i styrning av hälsa. Till de strategiska målen bygger Hälsa 2020 på fyra prioriterade områden för åtgärder. I fokus står dagens stora hälsoproblem med icke smittsamma och smittsamma sjukdomar.

Det som är nytt med ramverket är att Hälsa 2020 lyfter fram betydelsen av sektorsövergripande insatser på alla nivåer och att göra hälsa till en prioriterad fråga för sektorer även utanför hälsosektorn.

Implementeringen av Hälsa 2020 är nu av högsta prioritet för WHO Europaregionen.