Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag – kikhostevaccination

Rapporten jämför kostnader och hälsoeffekter vid olika vaccinationsstrategier för kikhosta i jämförelse med dagens vaccinationsschema. De fyra vaccinationsstrategier som utvärderas är kokongstrategin, vaccination av gravida i tredje trimestern, tidigareläggning av vaccin samt vaccination utan fördröjning (alltså exakt enligt dagens vaccinationsschema).

Kunskapsunderlaget utgör ett underlag för hur vaccinationsschemat för kikhosta kan utvecklas.

Rapporten riktar sig främst mot berörda personer vid Regeringskansliet, landsting och andra myndigheter.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Enligt dagens vaccinationsschema blir spädbarn vaccinerade mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders ålder, samt får påfyllnadsdos av vaccinet när de är 5-6 år, och 14-16 år (införs 2016).

Det genomsnittliga antalet rapporterade fall per år av kikhosta bland spädbarn (<1 år) var 93 under åren 2004-2013.

I den hälsoekonomiska analysen jämförs kostnader och effekter av dagens vaccinationsschema med fyra alternativa vaccinationsstrategier:

 1. kokongstrategin, vaccination av föräldrar eller vårdnadshavare till nyfödda som ett komplement till dagens vaccinationsschema
 2. gravidvaccination, vaccination av gravida i tredje trimestern som ett komplement till dagens vaccinationsschema
 3. tidigareläggning av vaccination, vaccinationsdoser till spädbarn vid 2, 4 och 11 månaders ålder
 4. vaccination vid rätt tidpunkt: vaccin ges exakt månad 3, 5 och 12 utan fördröjning.

Den hälsoekonomiska modellen är en enkel beslutsträdsmodell och populationen i modellen är en genomsnittlig födelsekohort för åren 2004-2013. Data för antalet inrapporterade fall bland spädbarn med dagens vaccinationsschema är hämtade från SmiNet.

Resultaten från den hälsoekonomiska analysen visar att kostnaden per vunnet QALY för respektive strategi är:

 1. kokongstrategin: ungefär 2,4 miljoner kronor
 2. gravidvaccination: ungefär 660 000 kronor
 3. tidigareläggning av vaccin: ungefär 240 000 kronor
 4. vaccin vid rätt tidpunkt: dominant (bättre effekt till lägre kostnad)

Känslighetsanalyserna visar att resultaten är mycket känsliga för hur många spädbarn som antas få kikhosta årligen med dagens vaccinationsschema. Resultaten för kokongstrategin och gravidvaccination är även känsliga för vaccinationstäckningen bland föräldrar eller vårdnadshavare, samt för priset på vaccin.

Bläddra och läs

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Utgivningsdatum: 2015-11-10
 • Antal sidor: 36
 • Artikelnummer: 15042

Öppna publikationen

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag – kikhostevaccination(PDF 692 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan