Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag – rotavirusvaccination

Det hälsoekonomiska kunskapsunderlaget undersöker eventuell kostnadseffektivitet av att införa rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet.

Rapporten riktar sig främst mot berörda personer vid Regeringskansliet, landsting och andra myndigheter.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Läs om rotavirusinfektion i Sverige

Sammanfattning

För den hälsoekonomiska analysen byggde vi en epidemiologisk modell för att simulera rotavirusgastroenterit i Sverige. Modellen baserades på en tidigare modell utvecklad för England och Wales, vilken anpassades till svenska förhållanden. Den tog hänsyn till flockimmunitet. I analysen jämför vi hälsoeffekter och kostnader vid 95 procents vaccinationstäckning av rotavaccin bland barn 0-5 år, med en situation där samma åldersgrupp inte blir vaccinerade.

Den hälsoekonomiska analysen hade en tidshorisont på sex år och hälsoeffekter och kostnader diskonterades med tre procent årligen. I grundscenariot inkluderade vi indirekta kostnader i form av produktionsförluster för föräldrar eller vårdnadshavare vid vård av sjukt barn. Vi genomförde även känslighetsanalyser där indirekta kostnader exkluderades från analysen.

Resultaten indikerar att ett införande av rotavirusvaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet skulle innebära en kostnadsbesparing under en sexårig tidshorisont på ungefär 700 miljoner kronor. Detta innebär en årlig besparing på 120 miljoner kronor som främst består i minskade produktionsförluster till följd av minskad sjukdomsbörda i samhället. Vaccination skulle även resultera i ungefär 600 fler vunna QALY:s jämfört med ingen vaccination, vilket innebär att samhället vinner 100 fullt friska levnadsår årligen. Att införa rotavirusvaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet är alltså en dominant strategi jämfört med ingen vaccination (har en bättre hälsoeffekt till en lägre kostnad).

När man i beräkningarna inte tar hänsyn till indirekta kostnader innebär ett införande av rotavirusvaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet en kostnad per vunnet QALY (kvalitetsjusterat levnadsår) om ungefär 600 000 kronor.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-11-13
  • Antal sidor: 34
  • Artikelnummer: 15062

Öppna publikationen

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag – rotavirusvaccination(PDF 602 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan