Denna rapport är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Rapporten ger en fördjupad kunskap och information inom folkhälsans målområde 6 – hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Syftet med denna rapport är att visa hur förutsättningarna för hälsa inom målområde 6 med fokus på perioden 2005–2010 har utvecklats, de åtgärder som har genomförts inom målområdet samt att ge rekommendationer till framtida åtgärder. Rapporten vänder sig i första hand till sakkunniga och praktiker inom området hälsofrämjande hälso- och sjukvård men även till politiker, som genom denna rapport får ett fördjupat underlag utifrån genomförda åtgärder samt förslag till prioriteringar för framtidens folkhälsa inom målområde 6.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2011-12-01
  • Antal sidor: 71
  • Artikelnummer: R 2011:29