Influenza in Sweden – Season 2013–2014

Influensasäsongen 2013-2014 var relativt mild, men många personer med underliggande sjukdomar drabbades svårt.

Denna rapport beskriver de övervakningssystem för influensa som var i drift i Sverige under säsongen 2013-2014 och vad systemen visade för resultat. Rapporten innehåller både information om influensafall och karakterisering av influensavirus.

Folkhälsomyndigheten har producerat denna rapport i egenskap av nationellt influensacenter som en återrapportering till Världshälsoorganisationen (WHO). Rapporten är därför skriven på engelska och den mikrobiologiska diagnostiken och de genetiska analyserna presenteras också relativt detaljerat.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Influensasäsongen 2013-2014 var relativt mild och står i stark kontrast mot föregående säsong (2012-2013) som var ovanligt svår. Samtliga övervakningssystem har denna säsong visat på låga nivåer av influensaaktivitet jämfört med tidigare säsonger. Antalet laboratoriebekräftade fall av influensa under säsongen var det lägsta sedan pandemin 2009 och ingen överdödlighet noterades.

Influensa A(H1N1)pdm09 dominerade och influensa A(H3N2) utgjorde något mindre än en tredjedel av influensa A-fynden. Influensa B förekom inte i särskilt stor utsträckning denna säsong.

Flest fall sett till befolkningen har, liksom tidigare säsonger, diagnosticerats bland barn under fem år. Tidigare säsonger har inte så många äldre insjuknat med influensa A(H1N1)pdm09, men denna säsong var incidensen bland vuxna som högst i åldersgruppen 40-64 år, tätt följt av åldersgruppen 65+, vilket innebär att åldersspektrumet har ändrat sig något över åren sedan pandemin 2009.

Nittiofyra patienter med influensa A(H1N1)pdm09 fick intensivvård, behandling i respirator eller med ECMO, vilket motsvarar 5,4 procent av de anmälda fallen. Detta är lika stor andel som under tidigare säsonger. Åldersfördelningen bland de svårt sjuka speglar den bland samtliga laboratoriebekräftade fall. Majoriteten tillhörde en medicinsk riskgrupp. Även bland de dödsfall som inträffat inom en månad efter insjuknandet dominerar personer med underliggande sjukdomar. Bara ett fåtal var däremot vaccinerade.

De influensavirus som cirkulerat i Sverige under säsongen har varit lika de tre stammar som ingått i säsongsinfluensavaccinen. De cirkulerande stammarna av A(H3N2) liknade även de som cirkulerade förra säsongen (2012/2013), då många i Sverige insjuknade. Detta kan möjligtvis förklara säsongens låga influensaaktivitet.

Analyser av svenska prover kunde inte påvisa någon resistens mot de antivirala substanserna som ingår i läkemedlen Tamiflu och Relenza, vilket innebär att dessa läkemedel har haft bibehållen effekt vid behandling av svårt sjuka patienter och patienter i riskgrupper.

Även om säsongen blev relativt mild på populationsnivå, drabbades många personer med underliggande sjukdomar svårt. Vaccination mot säsongsinfluensa bör därför alltid erbjudas de definierade riskgrupperna, oavsett hur säsongen förväntas utveckla sig.

Bläddra och läs

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2014-09-17
  • Number of pages: 52
  • Article: 2014-09-03

Open the publication

Influenza in Sweden – Season 2013–2014(PDF 1 MB)

Order

This publication is not available for ordering.

Gå till toppen av sidan