Denna rapport är en kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting/regioner och länsstyrelser. Rapporten kan användas för att få en övergripande bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå. Rapporten riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, som exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Hösten 2015 gjorde Folkhälsomyndigheten en kartläggning av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå. Undersökningen har genomförts bland Sveriges kommuner, stadsdelar (i Stockholm, Göteborg och Malmö), landsting/regioner och bland länsstyrelserna.

Sammantaget visar kartläggningen att arbetet med att förebygga suicid är geografiskt spritt över Sverige. Det är framförallt landstingen som aktivt bedriver ett suicidförebyggande arbete. Exempelvis driver, samordnar eller deltar 71 procent av landstingen ett suicidpreventivt arbete utanför den kliniska verksamheten, jämfört med 23 procent av kommunerna/stadsdelarna. Ingen länsstyrelse uppgav att de själva driver eller samordnar ett suicidpreventiv arbete, däremot uppgav fyra länsstyrelser att de deltar i ett sådant arbete. I de delar av landet där landstinget inte driver eller deltar i ett suicidpreventivt arbete så sker arbetet i vissa fall på kommunnivå.

En tredjedel av landstingen jämfört med lite drygt en tiondel av kommunerna uppgav att de har en handlingsplan med uttalat mål att förebygga suicid. Andelen som uppgav att de har en larmplan eller uttalad samverkan mellan räddningstjänst, polis och akutsjukvård i samband med larm vid suicid skiljer sig däremot inte så mycket åt mellan landsting och kommuner (42 respektive 34 procent).

Mer än häften av landstingen uppgav i enkäten att de genomför utbildningsinsatser riktade till verksamheter inom landstinget (57 procent) jämfört med mindre än en fjärdedel av kommunerna och stadsdelarna.

Trots att få kommuner och stadsdelar (13 procent) uppgav att de bedriver ett aktivt arbete med att förebygga suicid så var det ändå 12 procent som uppgav att de har planer på att börja ett sådant arbete inom det närmaste året. Därför kan andelen som bedriver ett sådant arbete tänkas öka i framtiden. Andel som bedriver ett suicidpreventivt arbete kan också vara högre än vad den här kartläggningen visar eftersom resultatet är avhängt på respondenternas kännedom om det suicidförebyggande arbetet i den egna verksamheten, något som bör beaktas när resultaten tolkas.

Kartläggningen ger en övergripande bild av arbetet med suicidprevention på lokal och regional nivå och kan användas för att följa utvecklingen på området.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-02-26
  • Antal sidor: 36
  • Artikelnummer: 15162