Med anledning av den ebolaepidemi som sedan början av 2014 pågick i Västafrika bjöd Folkhälsomyndigheten in representanter från klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin för att diskutera möjliga lösningar för relevanta kliniskt kemiska analyser och riskhanteringen av dessa.

Rapporten är en sammanställning från mötet och kan utgöra underlag till de beslut och riskhanteringsåtgärder som görs på vårdinrättningar och laboratorier för hantering av prov från patienter med misstänkt ebolainfektion.