Folkhälsomyndigheten har genomfört en undersökning för att följa upp kommunernas beredskap att hantera allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids via sällskapsdjur eller objekt (objektburen smitta) enligt miljöbalkens bestämmelser i 9 kap. 14-15 §§. Paragraferna anger att kommunen omedelbart ska vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning vid misstanke om att ett sällskapsdjur eller objekt bär på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor.

Syftet med undersökningen var att få en tydligare bild över kommunernas beredskap vid objektburen smitta och att identifiera eventuella behov av stöd. Undersökningen visar bland annat att:

  • Kommunernas ansvar för det objektinriktade smittskyddet behöver bli tydligare.
  • Centrala begrepp inom ansvarsområdet behöver klargöras.
  • Det behövs en uppdaterad beskrivning av viktiga steg i smittspårningsarbetet och ansvarsområdet för relevanta aktörer inom smittskyddsområdet.
  • Det behöver bli tydligare hur aktörerna kan få en mer effektiv samverkan och informationsöverföring i olika situationer som rör misstänkt smitta.
  • Beredskapen att hantera objektburen smitta varierar mellan kommunerna och det finns behov av ytterligare vägledning till kommunerna på området för att utjämna dessa skillnader.

Resultaten från undersökningen är sammanställda i rapporten "Kommunernas beredskap att hantera allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids via sällskapsdjur och objekt" och kommer att utgöra underlag för en kommande vägledning till kommunerna. Vägledningen är planerad att vara färdig under hösten 2019.

Projektet har pågått under 2016–2018 och finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 29 november 2018
  • Uppdaterad: -