Kommunernas tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen

En vägledning för länsstyrelsernas årliga bedömning

Publicerad: 28 januari 2019Uppdaterad: -Folkhälsomyndigheten

Om publikationen

Detta dokument är en vägledning för länsstyrelsernas årliga bedömning av kommunernas tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen. Vägledningen ersätter de tidigare nationella bedömningskriterierna som publicerades 2015.
Den årliga bedömningen delas upp i två delar på respektive område. För tobak ska kommunernas tillsyn bedömas på följande områden:

 • Detaljhandel med tobaksvaror
 • Rökfria miljöer

För alkohol ska kommunernas tillsyn bedömas på följande områden:

 • Detaljhandel med folköl och servering av folköl
 • Tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker

Publikationen är uppdelat i fyra delar med en separat vägledning för respektive område ovan. För varje område finns även en särskild bilaga som kan användas som stöd i den årliga bedömningen.

Vägledningen innehåller en beskrivning av bakgrund och syfte för den årliga bedömningen, samt vilket underlag som ska användas och hur bedömningen ska göras utifrån detta underlag. Här beskrivs också vilka svårigheter som kan förekomma vid bedömningen.

Bakgrund

Länsstyrelserna ska årligen bedöma kommunernas tillsynsverksamhet, enligt förordningen om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (2012:606). Bedömningen ska sedan redovisas till Folkhälsomyndigheten. Redovisningen sker inom ramen för den länsrapportenkät som Folkhälsomyndigheten årligen skickar ut och länsstyrelserna besvarar.

Syfte med den årliga bedömningen

Syftet med länsstyrelsens årliga bedömning av kommunernas tillsynsverksamhet är att följa upp och bedöma kvaliteten och omfattningen av kommunernas tillsynsarbete samt att identifiera utvecklingsområden.

Den årliga bedömningen ger också en möjlighet att i framtiden använda öppna jämförelser för att jämföra kommunerna, vilket kan stimulera dem till att förbättra kvaliteten och effektivisera tillsynen.

Folkhälsomyndigheten använder bedömningarna i sin nationella uppföljning av tillsynen, och redovisar resultatet vidare till Socialdepartementet. Bedömningarna är även ett viktigt underlag för planering av kommande tillsynsvägledningsinsatser från Folkhälsomyndigheten.

Vilket underlag ska användas för bedömningen?

Länsstyrelserna har tagit fram en gemensam metod, SLATT-metoden, som används för deras tillsyn över kommunernas tillsynsverksamhet enligt tobakslagen och alkohollagen. Resultatet från länsstyrelsens verksamhetstillsyn är ett viktigt underlag för den årliga bedömningen. För bedömningen ska länsstyrelsen använda resultatet från sin senaste verksamhetstillsyn.

Ett annat viktigt underlag är de uppgifter som kommunerna redovisar i Folkhälsomyndighetens årliga länsrapportenkät avseende kommunernas arbete enligt tobakslagen och alkohollagen. Uppgifterna från enkäten ska gälla det år som bedömningen avser. Under varje granskningsområde finns hänvisningar till relevanta avsnitt i länsrapportenkäten.

För att få en översikt av kommunens svar på enkäten kan länsstyrelsen använda den länk som Folkhälsomyndigheten skickat ut till respektive länsstyrelse. På startsidan väljer man den delenkät som man är intresserad av. På nästa sida finns länken "klicka här för att skriva ut dina svar" där en översikt av kommunens svar finns. Översikten går att spara och skriva ut.

Svårigheter med bedömningen

Kommunerna kan bedömas utifrån olika underlag, vilket gör att resultatet inte blir helt likvärdigt. Om länsstyrelsen exempelvis inte gör verksamhetstillsyn årligen, har underlaget inte samma aktualitet för alla kommuner.

Det kan även förekomma att länsstyrelsen inte har någon tillämplig verksamhetstillsyn att utgå ifrån vid sin årliga bedömning. Det kan exempelvis vara om en kommun genom någon form av avtal med en annan kommun eller kommunförbund har överlåtit tillsynen i den egna kommunen och avslutar detta samarbete. Bedömningen av kommunen har då tidigare gjorts utifrån kommunsamarbetet, och det kan ta en viss tid innan länsstyrelsen gör en ny verksamhetstillsyn med de nya förutsättningarna. I dessa undantagsfall bör länsstyrelsen ta kontakt med Folkhälsomyndigheten för att samråda om bedömningen.

Länsstyrelserna har ambitionen att enligt SLATT-metoden göra likartade bedömningar av de brister de identifierar i kommunernas tillsynsverksamhet. De kan dock bedöma brister och avvikelser olika, vilket leder till att bedömningarna inte blir enhetliga.

Svarsfrekvensen på länsrapportenkäterna är hög, men det förekommer att svar saknas helt eller delvis för vissa kommuner. Om det saknas svar för en kommun och länsstyrelsen inte gjort verksamhetstillsyn under året, kan det vara svårt att göra en bedömning. I dessa fall bör länsstyrelsen kontakta den berörda kommunen för att hämta in aktuella uppgifter. Länsstyrelsen kan även undersöka hur kommunen svarat på länsrapportenkäten tidigare år vilket kan ge en viss vägledning i bedömningen av kommunen.

Vägledning för länsstyrelsernas bedömning av kommunernas tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror

Denna vägledning syftar till att vara ett stöd för länsstyrelsens årliga bedömning av kommunernas tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror och ska bidra till att länsstyrelsen gör likvärdiga bedömningar.

De punkter som bedömningen ska utgå ifrån har delats in i tre granskningsområden. Den slutliga bedömningen av kommunens tillsyn utgår från dessa tre områden. Ett fjärde område har lagts till för att även bedöma insatser utöver lagkraven som är viktiga för en effektiv tillsyn.

För den årliga bedömningen av detta område ska länsstyrelsen använda uppgifter från den senaste verksamhetstillsynen samt uppgifter från den senaste länsrapportenkäten avseende kommunernas arbete enligt tobakslagen med tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror.

De punkter länsstyrelsen ska bedöma har samlats i en bilaga (bilaga 1) i slutet av dokumentet. Bilagan är enbart tänkt att fungera som ett stöd i bedömningen, och ska inte användas för redovisningen till Folkhälsomyndigheten. Bedömningen av kommunernas tillsyn redovisas som tidigare år via länsrapportenkäten.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

Länsstyrelsen bedömer kommunernas tillsynsverksamhet genom att gå igenom de tre granskningsområdena. För att kommunen ska få ett slutligt godkänt betyg krävs att alla tre granskningsområdena bedöms som godkända.

Notera att länsstyrelsen även ska bedöma om kommunen gör kompletterande insatser för en effektiv tillsyn, enligt granskningsområde 4. Detta granskningsområde ingår dock inte i bedömningen om kommunen är godkänd eller inte.

Granskningsområde 1: Rutiner för anmälan och egenkontrollprogram

Syfte med granskningsområdet

Syftet med granskningsområdet är att bedöma kommunens rutiner för att ta emot anmälan och egenkontrollprogram enligt 12 c § tobakslagen. Syftet är även att bedöma om kommunen bedömt om de inlämnade egenkontrollprogrammen är lämpligt utformade för näringsidkares verksamheter.

Laghänvisning

Bestämmelser om anmälan och egenkontroll enligt 12 c § tobakslagen.

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

Punkt a i bilaga 1 om huruvida kommunen har en rutin för att ta emot anmälan och egenkontrollprogram, granskas i länsstyrelsens verksamhetstillsyn.

Hänvisning till länsrapportenkäten

Fråga 12 och 12.1 i enkäten om kommunernas tillsyn över detaljhandeln behandlar kommunernas arbete med granskning av näringsidkares egenkontrollprogram.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

För att kommunens rutiner för anmälan och egenkontroll ska bedömas som godkända, krävs att länsstyrelsen inte riktat kritik eller allvarlig kritik vid den senaste verksamhetstillsynen enligt SLATT-metoden. Om länsstyrelsen har riktat kritik eller allvarlig kritik och vet att kommunen därefter har åtgärdat de avvikelser som föranlett kritiken och bedömer att kommunen uppfyller kraven, bör kommunens rutiner för anmälan och egenkontroll bedömas som godkända.

För att granskningsområdet ska bedömas som godkänt, krävs även att kommunen i länsrapportenkäten svarat ja på frågan om de bedömer att de egenkontrollprogram som skickas in fyller sitt syfte.

Granskningsområde 2: Tillsyn

Syfte med granskningsområdet

Syftet med granskningsområdet är att bedöma om kommunen gör tillsynsbesök i tillräcklig omfattning. Syftet är att också bedöma om kommunen följer förvaltningslagens regler för handläggning och dokumentation.

Laghänvisning

Bestämmelser om tillsyn enligt 19 a § tobakslagen.

Bestämmelser om hälsovarningar enligt 9, 9 a, 11 §§ tobakslagen.

Bestämmelser om marknadsföring enligt 14 § tobakslagen.

Bestämmelser om handel m.m. enligt 12 § tobakslagen.

Bestämmelser om kommunikation och dokumentation enligt 25 och 27 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

I verksamhetstillsynen enligt SLATT-metoden granskar länsstyrelsen i vilken omfattning kommunen gör tillsynsbesök. Länsstyrelsen granskar även om kommunens handläggning och dokumentation sker enligt reglerna i förvaltningslagen.

Hänvisning till länsrapportenkäten

Antalet anmälda försäljningsställen i kommunen framgår av fråga 11. Hur kommunen arbetat med tillsynsbesök i detaljhandeln under året redovisas under fråga 15, 15.1, 15.2 samt 15.3.

Vilka områden som granskats under tillsynsbesöken besvaras i fråga 15.4, 15.5, 15.6 och 15.7.

Hur kommunen arbetat med tillsynplaneringen redovisas under fråga 10, 10.3 och 10.3.1. Observera att fråga 10.3 om huruvida kommunen gjorde ett urval av försäljningsställen för planerade tillsynsbesök vid upprättandet av tillsynsplanen endast besvaras om kommunen svarat ja på fråga 10 om en tillsynsplan används. Fråga 10.3.1 om kommunen utgick från en riskbedömning i sitt urval besvaras endast om kommunen svarat ja på fråga 10.3.

Länsrapportenkäten innehåller inga frågor om kommunens handläggning och dokumentation enligt förvaltningslagen.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

Enligt regeringens proposition 2009/10:207 om olovlig tobaksförsäljning förutsätter en effektiv tillsyn regelbundna tillsynsbesök i informations- och kontrollsyfte. Vad regelbundna tillsynsbesök innebär i praktiken går propositionen inte in närmare på.

En sammanvägd bedömning behöver göras av punkterna a–d i bilaga 1 (antal försäljningsställen, antal försäljningsställen som fått besök, antal besök totalt samt vilka områden som märkning, marknadsföring m.m. i lagen som kontrollerats). Iakttagelser från den senaste verksamhetstillsynen hur kommunen lägger upp sitt tillsynsarbete kan också vägas in i bedömningen, exempelvis hur kommunen arbetat med tillsynsplanering och om lokal problematik beaktats i tillsynen.

Det kan även vara ett stöd för bedömningen att väga in om kommunerna använder sig av en tillsynsplan, gjort ett urval av tillsynsobjekt vid planeringen av tillsynsbesök samt om urvalet utgick från en riskbedömning. I detta sammanhang bedöms det som positivt att kommunerna gjort en riskbedömning för att rikta tillsynen där den behövs som mest.

För att kommunens handläggning och dokumentation enligt förvaltningslagen ska bedömas som godkänd, krävs att länsstyrelsen inte riktat kritik eller allvarlig kritik vid den senaste verksamhetstillsynen enligt SLATT-metoden. Om länsstyrelsen har riktat kritik eller allvarlig kritik och vet att kommunen har åtgärdat de avvikelser som föranlett kritiken och bedömer att kommunen uppfyller kraven, bör handläggningen och dokumentationen enligt förvaltningslagen bedömas som godkänd.

Granskningsområde 2 ska bedömas som godkänt om kommunen gör tillsynsbesök i tillräcklig omfattning, och om kommunens handläggning och dokumentation följer förvaltningslagens bestämmelser.

Granskningsområde 3: Samverkan och underrättelser

Syfte med granskningsområdet

Syftet med granskningsområdet är att bedöma om kommunen samverkar med och underrättar Polismyndigheten om förhållanden som är av betydelse för tillsynen. Eftersom kommunens tillsynsansvar över handeln sammanfaller med Polismyndigheten, är det viktigt att kommunen samverkar med och underrättar Polismyndigheten om exempelvis anmälda försäljningsställen och meddelade försäljningsförbud.

Laghänvisning

Bestämmelser om informationsutbyte enligt 23 a § tobakslagen.

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

Om kommunen underrättar Polismyndigheten och i vilken omfattning, granskas normalt inte i länsstyrelsernas verksamhetstillsyn. Området finns inte med i SLATT-metoden. Dock kan enskilda länsstyrelser ha lagt in särskilda frågor som berör området.

Hänvisning till länsrapportenkäten

I fråga 4 i enkäten om kommunernas tillsyn över detaljhandeln, svarar kommunen på om de underrättat Polismyndigheten om förhållanden som är av betydelse för tillsynen.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

För en godkänd bedömning av kommunens samverkan och underrättelser, krävs att kommunen svarat ja alternativt ”det har inte funnits förhållande av betydelse att underrätta polisen om” på frågan i länsrapportenkäten om de under året underrättat Polismyndigheten om förhållanden som är av betydelse för tillsynen.

Granskningsområde 4: Kompletterande insatser för en effektiv tillsyn

Syfte med granskningsområdet

Syftet är att identifiera de kommuner som även arbetar med åtgärder som går utöver de lagstadgade kraven, och som bedöms leda till ett effektivare tillsynsarbete.

Med kompletterande insatser menas bland annat att kommunen gör kontrollköp, samverkar med andra myndigheter och deltar i nätverk. Att samverka med de förebyggande funktionerna i kommunerna är också ett exempel på en insats som är relevant i detta sammanhang.

Observera att granskningsområdet inte ska ingå i den slutliga bedömningen av om kommunen är godkänd eller ej godkänd.

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

Under verksamhetstillsynen kontrollerar länsstyrelsen om kommunen har skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn.

Hänvisning till länsrapportenkäten

Kommunen samarbetar med andra myndigheter i tillsynen – fråga 3 och 3.1.

Kommunen deltar i nätverk för kommunala handläggare – fråga 6 och 9.

Kommunen har en tillsynsplan som är politiskt beslutad – fråga 10 och 10.2

Kommunen gör kontrollköp – fråga 14–14.4.

Kommunens tillsynsfunktion samverkar med ANDT-samordnare eller motsvarande – fråga 13.

Kommunen organiserar utbildningstillfällen eller sammankomster för näringsidkare eller deras personal – fråga 13.

Kommunen har skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn – ingår inte i länsrapportenkäten.

Vad behövs för att anse att kommunen gör insatser för en effektiv tillsyn?

Länsstyrelsen behöver göra en sammanvägd bedömning av de insatser kommunen gör. Om kommunen uppfyller flera av punkterna i granskningsområdet, anses den göra kompletterande insatser för en effektiv tillsyn. Som ett riktvärde bör mer än hälften av insatserna göras av kommunen. Det kan dock vara så att vissa insatser kan bedömas särskilt viktiga och prioriterade av länsstyrelsen, och genomförs dessa så kan länsstyrelsen bedöma att kompletterande insatser görs även om mindre än hälften av punkterna uppfylls av kommunen.

Vägledning för länsstyrelsernas bedömning av kommunernas tillsyn enligt tobakslagen över rökfria miljöer

Denna vägledning syftar till att vara ett stöd för länsstyrelsens årliga bedömning av kommunernas tillsyn enligt tobakslagen över rökfria miljöer, och ska bidra till att länsstyrelsen gör likvärdiga bedömningar.

De punkter som bedömningen ska utgå ifrån finns i granskningsområdet tillsyn. Länsstyrelsens slutliga bedömning av kommunens tillsyn utgår från detta område. Ett andra område har lagts till för att även bedöma insatser utöver lagkraven som är viktiga för en effektiv tillsyn.

För den årliga bedömningen av detta område ska länsstyrelsen använda uppgifter från den senaste verksamhetstillsynen samt uppgifter från den senaste länsrapportenkäten avseende kommunernas arbete enligt tobakslagen med tillsyn över rökfria miljöer.

De punkter länsstyrelsen ska bedöma har samlats i en bilaga (bilaga 2) i slutet av dokumentet. Bilagan är enbart tänkt att fungera som ett stöd i bedömningen och ska inte användas för redovisningen till Folkhälsomyndigheten. Bedömningen av kommunernas tillsyn redovisas som tidigare år via länsrapportenkäten.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

Länsstyrelserna bedömer kommunernas tillsynsverksamhet genom att gå igenom det aktuella granskningsområdet. För att få ett slutligt godkänt betyg för tillsynsverksamheten över rökfria miljöer, krävs att granskningsområdet bedöms som godkänt.

Notera att länsstyrelsen även ska bedöma om kommunen gör kompletterande insatser för en effektiv tillsyn, enligt granskningsområde 2. Detta granskningsområde ingår dock inte i bedömningen om kommunen är godkänd eller inte.

Granskningsområde 1: Tillsyn

Syfte med granskningsområdet

Syftet med granskningsområdet är att bedöma om kommunen gör tillsynsbesök i tillräcklig omfattning. Syftet är att också att bedöma om kommunen följer förvaltningslagens regler för handläggning och dokumentation.

Laghänvisning

Bestämmelser om tillsyn enligt 19 a § tobakslagen.

Bestämmelser om rökfria skolgårdar enligt 2 § p.1 tobakslagen.

Bestämmelser om kommunikation och dokumentation enligt 25 och 27 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

I verksamhetstillsynen enligt SLATT-metoden granskar länsstyrelsen i vilken omfattning kommunen genomför tillsynsbesök. Länsstyrelsen granskar även om kommunens handläggning och dokumentation sker enligt reglerna i förvaltningslagen.

Hänvisning till länsrapportenkäten

Hur många skolor som fått tillsynsbesök redovisas under fråga 10.4 och 10.4.1. Antalet tillsynsbesök som gjordes på skolor totalt under året redovisas under fråga 10.5.

Hur kommunen arbetat med tillsynplaneringen redovisas under fråga 8, 8.3 och 8.3.1. Observera att fråga 8.3 om huruvida kommunen gjorde ett urval av rökfria miljöer för planerade tillsynsbesök vid upprättandet av tillsynsplanen endast besvaras om kommunen svarat ja på fråga 8 om en tillsynsplan används. Fråga 8.3.1 om kommunen utgick från en riskbedömning i sitt urval besvaras endast om kommunen svarat ja på fråga 8.3.

Länsrapportenkäten innehåller inga frågor om kommunens handläggning och dokumentation enligt förvaltningslagen.

Hänvisning till information från Skolverket

Antalet gymnasieskolor och grundskolor med högstadium per kommun går att hämta hos Skolverket. Folkhälsomyndigheten har sammanställt antalet skolor per kommun för år 2018 och inför den årliga bedömningen kommer länsstyrelserna få aktuell information av Folkhälsomyndigheten om antalet skolor i länets kommuner.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

En sammanvägd bedömning behöver göras av punkterna a-e i bilaga 2, det vill säga antalet gymnasieskolor och grundskolor med högstadium, hur många skolor som fått tillsynsbesök under året samt hur många av det totala antalet skolor som besöktes avsåg gymnasieskolor och grundskolor med högstadium. Antalet tillsynsbesök som genomfördes totalt bör också ingå i den sammanvägda bedömningen. Iakttagelser från den senaste verksamhetstillsynen hur kommunen lägger upp sitt tillsynsarbete kan också vägas in i bedömningen, exempelvis hur kommunen arbetat med tillsynsplanering och om lokal problematik beaktats i tillsynen.

Det kan även vara ett stöd för bedömningen att väga in om kommunerna använder sig av en tillsynsplan, gjort ett urval av tillsynsobjekt vid planeringen av tillsynsbesök samt om urvalet utgick från en riskbedömning. I detta sammanhang bedöms det som positivt att kommunerna gjort en riskbedömning för att rikta tillsynen där den behövs som mest.

För att kommunens handläggning och dokumentation enligt förvaltningslagen ska bedömas som godkänd, krävs att länsstyrelsen inte riktat kritik eller allvarlig kritik vid den senaste verksamhetstillsynen enligt SLATT-metoden. Om länsstyrelsen har riktat kritik eller allvarlig kritik och vet att kommunen har åtgärdat de avvikelser som föranlett kritiken och bedömer att kommunen uppfyller kraven, bör handläggningen och dokumentationen enligt förvaltningslagen bedömas som godkänd.

Granskningsområdet ska bedömas som godkänt om kommunen gör tillsynsbesök i tillräcklig omfattning, och om kommunens handläggning och dokumentation följer förvaltningslagens bestämmelser.

Granskningsområde 2: Kompletterande insatser för en effektiv tillsyn

Syfte med granskningsområdet

Syftet är att identifiera de kommuner som även arbetar med åtgärder som går utöver de lagstadgade kraven, och som bedöms leda till ett effektivare tillsynsarbete.

Med kompletterande insatser menas bland annat att kommunen deltar i nätverk för kommunala handläggare. Att samverka med de förebyggande funktionerna i kommunerna är också ett exempel på en insats som är relevant i detta sammanhang.

Observera att granskningsområdet inte ska ingå i den slutliga bedömningen av om kommunen är godkänd eller ej godkänd.

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

Under verksamhetstillsynen kontrollerar länsstyrelsen om kommunen har skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn.

Hänvisning till länsrapportenkäten

Kommunen deltar i nätverk för kommunala handläggare – fråga 4 och fråga 7.

Kommunen har en tillsynsplan som är politiskt beslutad – fråga 8 och 8.2.

Kommunens tillsynsfunktion samverkar med ANDT-samordnare eller motsvarande – fråga 9.

Kommunen har skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn – ingår inte i länsrapportenkäten.

Vad behövs för att anse att kommunen gör insatser för en effektiv tillsyn?

Länsstyrelsen behöver göra en sammanvägd bedömning av de insatser kommunen gör. Om kommunen uppfyller flera av punkterna i granskningsområdet, anses den göra kompletterande insatser för en effektiv tillsyn. Som ett riktvärde bör mer än hälften av insatserna göras av kommunen. Det kan dock vara så att vissa insatser kan bedömas särskilt viktiga och prioriterade av länsstyrelsen, och genomförs dessa så kan länsstyrelsen bedöma att kompletterande insatser görs även om mindre än hälften av punkterna uppfylls av kommunen.

Vägledning för länsstyrelsernas bedömning av kommunernas tillsyn enligt alkohollagen över detaljhandel med folköl och servering av folköl

Denna vägledning syftar till att vara ett stöd för länsstyrelsens årliga bedömning av kommunernas tillsyn enligt alkohollagen över detaljhandel med folköl och servering av folköl, och ska bidra till att länsstyrelsen gör likvärdiga bedömningar.

De punkter som bedömningen ska utgå ifrån har delats in i två granskningsområden. Länsstyrelsens slutliga bedömning av kommunens tillsyn utgår från dessa två områden. Ett tredje område har lagts till för att även bedöma insatser utöver lagkraven, som är viktiga för en effektiv tillsyn.

För den årliga bedömningen av detta område ska länsstyrelsen använda uppgifter från den senaste verksamhetstillsynen samt uppgifter från den senaste länsrapportenkäten avseende kommunernas arbete enligt alkohollagen med tillsyn över detaljhandel med folköl och servering av folköl.

De punkter länsstyrelsen ska bedöma har samlats i en bilaga (bilaga 3) i slutet av dokumentet. Bilagan är enbart tänkt att fungera som ett stöd i bedömningen, och ska inte användas för redovisningen till Folkhälsomyndigheten. Bedömningen av kommunernas tillsyn redovisas som tidigare år via länsrapportenkäten.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

Bedömningen av kommunernas tillsynsverksamhet utgår från en genomgång av de två granskningsområdena. För att kommunen ska få ett slutligt godkänt betyg krävs att båda granskningsområden bedöms som godkända.

Notera att länsstyrelsen även ska bedöma om kommunerna gör kompletterande insatser för en effektiv tillsyn, enligt granskningsområde 3. Detta granskningsområde ingår dock inte i bedömningen om kommunen är godkänd eller inte.

Granskningsområde 1: Anmälan och riktlinjer

Syfte med granskningsområdet

Syftet med granskningsområdet är att bedöma kommunens rutiner för att ta emot anmälan enligt 5 kap. 5 § och 8 kap. 8 §. Syftet är även att bedöma om kommunen har riktlinjer som stämmer överens med gällande lagstiftning enligt 8 kap. 9 §.

Laghänvisning

Bestämmelser om detaljhandel med och servering av folköl enligt 5 kap. 5 § samt 8 kap. 8 och 9 §§ alkohollagen.

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

Punkt a i bilaga 3 om huruvida kommunen har en rutin för att ta emot anmälan granskas i länsstyrelsens verksamhetstillsyn.

Punkt b i bilaga 3 om huruvida kommunen har riktlinjer som överensstämmer med gällande lagstiftning granskas också i verksamhetstillsynen.

Hänvisning till länsrapportenkäten

Länsrapportenkäten innehåller inte några uppgifter som behövs för att göra en bedömning av granskningsområdet.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

För att kommunens rutiner för anmälan och kommunala riktlinjer ska bedömas som godkända, krävs att länsstyrelsen inte riktat kritik eller allvarlig kritik vid den senaste verksamhetstillsynen enligt SLATT-metoden. Om länsstyrelsen har riktat kritik eller allvarlig kritik och vet att kommunen har åtgärdat de avvikelser som föranlett kritiken och bedömer att kommunen uppfyller kraven, bör kommunens rutiner för anmälan samt de kommunala riktlinjerna bedömas som godkända.

Granskningsområde 2: Tillsyn

Syfte med granskningsområdet

Syftet med granskningsområdet är att bedöma om kommunen upprättat en tillsynsplan, och gör tillsynsbesök i tillräcklig omfattning. Syftet är att också att bedöma om kommunen följer förvaltningslagens regler för handläggning och dokumentation.

Laghänvisning

Bestämmelser om tillsyn och informationsutbyte enligt 9 kap. 2, 8, 9, 15, 15 a §§ alkohollagen.

Bestämmelser om ingripande enligt 9 kap.19 § alkohollagen.

Bestämmelser om detaljhandel med folköl enligt 5 kap. 5 § alkohollagen.

Bestämmelser om kommunikation och dokumentation enligt 25 och 27 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

I verksamhetstillsynen enligt SLATT-metoden granskar länsstyrelsen i vilken omfattning kommunen gör tillsynsbesök. Länsstyrelsen granskar även om kommunens handläggning och dokumentation görs enligt reglerna i förvaltningslagen.

Hänvisning till länsrapportenkäten

Om kommunen använder en tillsynsplan för sin tillsyn över detaljhandeln med folköl framgår av fråga 10.

Antalet anmälda försäljningsställen i kommunen framgår av fråga 11. Hur kommunen arbetat med tillsynsbesök i detaljhandeln under året redovisas under fråga 14–14.3.

Fråga 14.4, 14.5 och 14.6 behandlar kommunernas arbete med granskning av näringsidkarnas egenkontrollprogram.

Antalet anmälda serveringsställen i kommunen framgår av fråga 16. Hur kommunen arbetat med tillsynsbesök av serveringsställen under året redovisas under fråga 17–17.2.

Hur kommunen arbetat med tillsynplaneringen redovisas under fråga 10, 10.3 och 10.3.1. Observera att fråga 10.3 om huruvida kommunen gjorde ett urval av detaljhandelsställen för planerade tillsynsbesök vid upprättandet av tillsynsplanen endast besvaras om kommunen svarat ja på fråga 10 om en tillsynsplan används. Fråga 10.3.1 om kommunen utgick från en riskbedömning i sitt urval besvaras endast om kommunen svarat ja på fråga 10.3.

Länsrapportenkäten innehåller inga frågor om kommunens handläggning och dokumentation enligt förvaltningslagen.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

En sammanvägd bedömning behöver göras av punkterna a-h i bilaga 3 (upprättande av tillsynsplan, antal försäljnings- och serveringsställen, antal försäljnings- och serveringsställen som fått besök, antal besök totalt). Iakttagelser från den senaste verksamhetstillsynen hur kommunen lägger upp sitt tillsynsarbete kan också vägas in i bedömningen, exempelvis hur kommunen arbetat med tillsynsplanering och om lokal problematik beaktats i tillsynen.

Det kan även vara ett stöd för bedömningen att väga in om kommunerna gjort ett urval av tillsynsobjekt vid planeringen av tillsynsbesöken, och om urvalet utgick från en riskbedömning. I detta sammanhang bedöms det som positivt att kommunerna gjort en riskbedömning för att rikta tillsynen där den behövs som mest.

För att kommunens handläggning och dokumentation enligt förvaltningslagen ska bedömas som godkänd krävs att länsstyrelsen inte riktat kritik eller allvarlig kritik vid den senaste verksamhetstillsynen enligt SLATT-metoden. Om länsstyrelsen har riktat kritik eller allvarlig kritik och vet att kommunen därefter har åtgärdat de avvikelser som föranlett kritiken och bedömer att kommunen uppfyller kraven, bör handläggningen och dokumentationen enligt förvaltningslagen bedömas som godkänd.

Granskningsområde 2 ska bedömas som godkänt om kommunen upprättat tillsynsplan, gör tillsynsbesök i tillräcklig omfattning, och om kommunens handläggning och dokumentation följer förvaltningslagens bestämmelser.

Granskningsområde 3: Kompletterande insatser för en effektiv tillsyn

Syfte med granskningsområdet

Syftet är att identifiera de kommuner som även arbetar med åtgärder som går utöver de lagstadgade kraven, och som bedöms leda till ett effektivare tillsynsarbete.

Med kompletterande insatser menas bland annat att kommunen gör kontrollköp, samverkar med andra myndigheter och deltar i nätverk. Att samverka med de förebyggande funktionerna i kommunerna är också ett exempel på en insats som är relevant i detta sammanhang.

Observera att granskningsområdet inte ska ingå i den slutliga bedömningen av om kommunen är godkänd eller ej godkänd.

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

Under verksamhetstillsynen kontrollerar länsstyrelsen om kommunen har skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn. Om kommunen har ett alkoholpolitiskt program eller motsvarande som omfattar tillsynsfrågor granskas också under verksamhetstillsynen.

Hänvisning till länsrapportenkäten

Kommunen samarbetar med andra myndigheter i tillsynen – fråga 3 och 3.1.

Kommunen deltar i nätverk för kommunala handläggare – fråga 6 och 9.

Kommunen har en tillsynsplan som är politiskt beslutad – fråga 10 och 10.2.

Kommunen gör kontrollköp – fråga 13–13.4.

Kommunens tillsynsfunktion samverkar med ANDT-samordnare eller motsvarande – fråga 12.

Kommunen har skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn – ingår inte i länsrapportenkäten.

Kommunen har ett alkoholpolitiskt program eller motsvarande som omfattar tillsynsfrågor – ingår inte i länsrapportenkäten.

Vad behövs för att anse att kommunen gör insatser för en effektiv tillsyn?

Länsstyrelsen behöver göra en sammanvägd bedömning av de insatser kommunen gör. Om kommunen uppfyller flera av punkterna i granskningsområdet, anses den göra kompletterande insatser för en effektiv tillsyn. Som ett riktvärde bör mer än hälften av insatserna göras av kommunen. Det kan dock vara så att vissa insatser kan bedömas särskilt viktiga och prioriterade av länsstyrelsen, och genomförs dessa så kan länsstyrelsen bedöma att kompletterande insatser görs även om mindre än hälften av punkterna uppfylls av kommunen.

Vägledning för länsstyrelsernas bedömning av kommunernas tillsyn enligt alkohollagen med tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker

Denna vägledning syftar till att vara ett stöd för länsstyrelsens årliga bedömning av kommunernas tillsyn enligt alkohollagen med tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker och ska bidra till att länsstyrelsen gör likvärdiga bedömningar.

De punkter som bedömningen ska utgå ifrån har delats in i två granskningsområden. Den slutliga bedömningen av kommunens tillsyn utgår från dessa båda områden. Ett tredje område har lagts till för att även bedöma insatser utöver lagkraven, som är viktiga för en effektiv tillsyn.

För den årliga bedömningen av detta område ska länsstyrelsen använda uppgifter från den senaste verksamhetstillsynen samt uppgifter från den senaste länsrapportenkäten avseende kommunernas arbete enligt alkohollagen med tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker. Länsrapportenkäten kan dock bara delvis användas för att få uppgifter om antalet serveringstillstånd. Antalet serveringstillstånd behöver hämtas in från alkoholregistret som förvaltas av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten kommer att sammanställa uppgifter om antal stadigvarande tillstånd per kommun åt länsstyrelserna inför den årliga bedömningen.

De punkter länsstyrelsen ska bedöma har samlats i en bilaga (bilaga 4) i slutet av dokumentet. Bilagan är enbart tänkt att fungera som ett stöd i bedömningen, och ska inte användas för redovisningen till Folkhälsomyndigheten. Bedömningen av kommunernas tillsyn redovisas som tidigare år via länsrapportenkäten.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

Länsstyrelsen bedömer kommunernas tillsynsverksamhet genom att gå igenom de två granskningsområdena. För att kommunen ska få ett slutligt godkänt betyg krävs att båda granskningsområdena bedöms som godkända.

Notera att länsstyrelsen även ska bedöma om kommunerna gör kompletterande insatser för en effektiv tillsyn, enligt granskningsområde 3. Detta granskningsområde ingår dock inte i bedömningen om kommunen är godkänd eller inte.

Granskningsområde 1: Tillståndsprövning och riktlinjer

Syftet med granskningsområdet

Syftet med granskningsområdet är att bedöma kommunens tillståndsprövning och kommunala riktlinjer.

Laghänvisning

Bestämmelser om riktlinjer enligt 8 kap. 9 alkohollagen.

Bestämmelser om tillstånd till stadigvarande servering enligt 8 kap. 11, 12, 15, 16 och 17 §§ alkohollagen.

Bestämmelser om utfärdande av bevis om tillstånd enligt 9 kap. 7 § alkohollagen.

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

Punkt a–f i bilaga 4 som behandlar kommunens tillståndsprövning granskas i länsstyrelsens verksamhetstillsyn.

Punkt g i bilaga 4 som handlar om kommunen har riktlinjer enligt 8 kap. 9 § som överensstämmer med gällande lagstiftning granskas också i länsstyrelsens verksamhetstillsyn.

Hänvisning till länsrapportenkäten

Inom detta granskningsområde finns inga uppgifter i enkäten.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

För att kommunens tillståndsprövning och kommunala riktlinjer ska bedömas som godkända, krävs att länsstyrelsen inte riktat kritik eller allvarlig kritik vid den senaste verksamhetstillsynen enligt SLATT-metoden. Om länsstyrelsen har riktat kritik eller allvarlig kritik och vet att kommunen därefter har åtgärdat de avvikelser som föranlett kritiken och bedömer att kommunen uppfyller kraven, så bör kommunens tillståndsprövning och kommunala riktlinjer bedömas som godkända.

Granskningsområde 2: Tillsyn

Syfte med granskningsområdet

Syftet med granskningsområdet är att bedöma om kommunen upprättat en tillsynsplan samt gör tillsynsbesök i tillräcklig omfattning. Syftet är också att bedöma om kommunen följer förvaltningslagens regler för handläggning och dokumentation.

Laghänvisning

Bestämmelser om tillsyn och informationsutbyte enligt 9 kap. 2, 8, 9 och 15 §§ alkohollagen.

Bestämmelser om återkallelse m.m. enligt 9 kap. 17 och 18 §§ alkohollagen.

Bestämmelser om kommunikation och dokumentation enligt 25 och 27 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

I verksamhetstillsynen enligt SLATT-metoden granskar länsstyrelsen i vilken omfattning kommunen genomför tillsynsbesök. Länsstyrelsen granskar även om kommunens handläggning och dokumentation sker enligt reglerna i förvaltningslagen.

Hänvisning till länsrapportenkäten

Om kommunen använder en tillsynsplan för tillsyn över servering av alkoholdrycker framgår av fråga 13.

Antalet tillfälliga serveringstillstånd kan uppskattas genom att beräkna ansökta och beviljade tillfälliga tillstånd under det aktuella året vilket besvaras i fråga 21 och 22 i länsrapportenkäten.

Hur kommunen genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under året redovisas under fråga 19, 19.1 samt 19.2. Hur kommunen genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd under året redovisas under fråga 23, 23.1 samt 23.2.

Hur kommunen arbetat med tillsynplaneringen redovisas under fråga 13, 13.3 och 13.3.1. Observera att fråga 13.3 om huruvida kommunen gjorde ett urval av serveringsställen för planerade tillsynsbesök vid upprättandet av tillsynsplanen endast besvaras om kommunen svarat ja på fråga 13 om en tillsynsplan används. Fråga 13.3.1 om kommunen utgick från en riskbedömning i sitt urval besvaras endast om kommunen svarat ja på fråga 13.3.

Länsrapportenkäten innehåller inga frågor om kommunens handläggning och dokumentation enligt förvaltningslagen.

Hänvisning till alkoholregistret

Antalet serveringstillstånd behöver hämtas in från alkoholregistret som förvaltas av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har sammanställt uppgifter om antal stadigvarande tillstånd per kommun åt länsstyrelserna inför den årliga bedömningen, och länsstyrelserna får aktuell information av Folkhälsomyndigheten om antalet serveringstillstånd i deras kommuner.

Vad behövs för en godkänd bedömning?

En sammanvägd bedömning behöver göras av punkterna a–g i bilaga 4 (upprättade tillsynsplaner, antal tillståndshavare med stadigvarande respektive tillfälliga serveringstillstånd, antal tillståndshavare som fått besök, antal besök totalt). Iakttagelser från den senaste verksamhetstillsynen hur kommunen lägger upp sitt tillsynsarbete kan också vägas in i bedömningen, exempelvis hur kommunen arbetat med tillsynsplanering och om lokal problematik beaktats i tillsynen.

Det kan även vara ett stöd för bedömningen att väga in om kommunerna gjort ett urval av tillsynsobjekt vid planeringen av tillsynsbesök samt om kommunen utgick från en riskbedömning i sitt urval. I detta sammanhang bedöms det som positivt att kommunerna gjort en riskbedömning för att rikta tillsynen där den behövs som mest.

För att kommunens handläggning och dokumentation enligt förvaltningslagen ska bedömas som godkänd, krävs att länsstyrelsen inte riktat kritik eller allvarlig kritik vid den senaste verksamhetstillsynen enligt SLATT-metoden. Om länsstyrelsen har riktat kritik eller allvarlig kritik och vet att kommunen har åtgärdat de avvikelser som föranlett kritiken och bedömer att kommunen uppfyller kraven, bör handläggningen och dokumentationen enligt förvaltningslagen bedömas som godkänd.

Granskningsområde 2 ska bedömas som godkänt om kommunen upprättat tillsynsplan, gör tillsynsbesök i tillräcklig omfattning och om kommunens handläggning och dokumentation följer förvaltningslagens bestämmelser.

Granskningsområde 3: Kompletterande insatser för en effektiv tillsyn

Syfte med granskningsområdet

Syftet är att identifiera de kommuner som även arbetar med åtgärder som går utöver de lagstadgade kraven, och som bedöms leda till ett effektivare tillsynsarbete.

Med kompletterande insatser menas bland annat att kommunen samverkar med andra myndigheter och deltar i nätverk. Att samverka med de förebyggande funktionerna i kommunerna är också ett exempel på en insats som är relevant i detta sammanhang.

Observera att granskningsområdet inte ska ingå i den slutliga bedömningen om kommunen är godkänd eller ej godkänd.

Hänvisning till verksamhetstillsyn enligt SLATT-metoden

Under verksamhetstillsynen kontrollerar länsstyrelsen om kommunen har skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn. Om kommunen har ett alkoholpolitiskt program eller motsvarande som omfattar tillsynsfrågor granskas också under verksamhetstillsynen.

Hänvisning till länsrapportenkäten

Kommunen samarbetar med andra myndigheter i tillsynen – fråga 3 och 3.1.

Kommunen deltar i nätverk för kommunala handläggare – fråga 9 och 12.

Kommunen har en tillsynsplan som är politiskt beslutad – fråga 13 och 13.2.

Kommunens tillsynsfunktion samverkar med ANDT-samordnare eller motsvarande – fråga 15.

Kommunen har skriftliga rutiner för handläggning och tillsyn – ingår inte i länsrapportenkäten.

Kommunen använder sig av metoden ansvarsfull alkoholservering i sin helhet – fråga 16. Metoden består av tre komponenter: utbildning av krogpersonal, samverkan mellan myndighet och bransch samt strukturerad tillsyn.

Kommunen har ett alkoholpolitiskt program eller motsvarande som omfattar tillsynsfrågor – ingår inte i länsrapportenkäten.

Vad behövs för att anse att kommunen gör insatser för en effektiv tillsyn?

Länsstyrelsen behöver göra en sammanvägd bedömning av de insatser kommunen gör. Om kommunen uppfyller flera av punkterna i granskningsområdet, anses den göra kompletterande insatser för en effektiv tillsyn. Som ett riktvärde bör mer än hälften av insatserna göras av kommunen. Det kan dock vara så att vissa insatser kan bedömas särskilt viktiga och prioriterade av länsstyrelsen, och genomförs dessa så kan länsstyrelsen bedöma att kompletterande insatser görs även om mindre än hälften av punkterna uppfylls av kommunen.

Kommunernas tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen

Denna vägledning är ett stöd för länsstyrelsernas årliga bedömning av kommunernas tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen. Vägledningen ersätter de nationella bedömningskriterierna som publicerades 2015.
Den årliga bedömningen delas upp i två delar på respektive område. För tobak ska kommunernas tillsyn bedömas på följande områden:

 • Detaljhandel med tobaksvaror
 • Rökfria miljöer

För alkohol ska kommunernas tillsyn bedömas på följande områden:

 • Detaljhandel med folköl och servering av folköl
 • Tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker

Dokumentet är uppdelat i fyra delar med en separat vägledning för respektive område ovan. För varje område finns även en ifyllningsbar bilaga som kan användas som stöd i bedömningen.

Vägledningen innehåller en beskrivning av bakgrund och syfte för bedömningen, samt vilket underlag som ska användas och hur bedömningen ska göras utifrån detta underlag. Här beskrivs också vilka svårigheter som kan förekomma vid bedömningen.

Sammanställning skolgårdar (Excel, 450 kB)

Förklaring sammanställning skolgårdar (PDF, 125 kB)

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Publicerad: 28 januari 2019
 • Uppdaterad: -

Öppna publikationen

Läs publikation

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan