Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2018

Lägesrapporten ger en överblick över utvecklingen och förändringarna på vaccinområdet, med fokus på 2017. Innehållet omfattar en uppföljning av de nuvarande vaccinationsprogrammen samt den planering som gäller för eventuella förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, som är uppdragsgivare, men kan även vara av intresse för olika aktörer på vaccinationsområdet.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Uppföljningen av de nationella vaccinationsprogrammen för 2017 visar att vaccinationstäckningen fortfarande är hög och stabil, att de aktuella sjukdomarna är under god kontroll och att vaccinerna som används inom programmen är säkra.

Flera utredningar om sjukdomarna inom vaccinationsprogrammen har genomförts sedan den förra lägesrapporten. För att utröna den lämpligaste tidpunkten för första vaccindosen mot mässling, påssjuka och röda hund har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsunderlag, och bedömer att 18 månaders ålder även fortsatt är en lämplig tidpunkt. Ett skäl är att risken att smittas av sjukdomarna i dag är mycket låg i Sverige. Inför en resa eller vid ökad smittrisk rekommenderas därför tidigare vaccination för barn över 9 månader och för vuxna.

Myndigheten har även tagit fram ett kunskapsunderlag om vaccination av för tidigt födda barn mot kikhosta och pneumokocker, i samarbete med Norska Folkehelseinstituttet. Kunskapsunderlaget blir en grund för ett kommande arbete med rekommendationer om vaccination av för tidigt födda barn. Vidare har vi börjat utreda en eventuell ändring av vaccinationsprogrammet när det gäller vattkoppor och bältros, och utredningen beräknas bli klar under 2019. Sjukdomarna utreds parallellt eftersom vaccination mot vattkoppor kan påverka förekomsten av bältros.

Ett samarbetsprojekt inom EU har planerats och inletts för att stärka arbetet med vaccinationsprogram mot smittsamma sjukdomar. Sverige deltar genom Folkhälsomyndigheten och ansvarar för flera delprojekt. Här i landet har mässlingsutbrott lett till ett stort intresse från medier och allmänhet. Under samma period började vi utvärdera ett flerårigt arbete för att öka kunskapen om sjukdomar och barns hälsa, i ett område där vaccinationstäckningen mot mässling, påssjuka och röda hund länge legat lägre än genomsnittet i landet.

Inför ett kommande regeringsbeslut om att inkludera rotavirusinfektion i det nationella vaccinationsprogrammet förbereder Folkhälsomyndigheten föreskriftsändring, övervakningsplan samt information och stöd för utbildning av personal inom hälso- och sjukvård. Slutligen har vi stärkt arbetet med att öka kunskap om sjukdomar och vaccinationer genom att ta fram korta filmer, infografik och en webbplats om vaccinationsprogrammen. Dessa publicerades i samband med den årligt återkommande kampanjvecka som WHO Europa arrangerar för att uppmärksamma betydelsen av vaccination.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-10-15
  • Antal sidor: 32
  • Artikelnummer: 18097

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan