Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2017

Lägesrapporten ger en överblick över utvecklingen och förändringarna på vaccinområdet, med fokus på 2016. Innehållet omfattar en uppföljning av de nuvarande vaccinationsprogrammen och utvecklingen av nya vacciner samt den planering som gäller för eventuella förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, som är uppdragsgivare, men kan även vara av intresse för olika aktörer på vaccinationsområdet.

Bläddra och läs

Sammanfattning

Uppföljningen av de nationella vaccinationsprogrammen för 2016 visar att vaccinationstäckningen fortfarande är hög och stabil, att sjukdomarna vi vaccinerar mot är under god kontroll och att vaccinerna som används inom programmen fortfarande är säkra. Den höga vaccinationstäckningen tyder på att allmänheten har ett fortsatt högt förtroende för vaccinationsprogrammen och för personalen som erbjuder vaccinationerna.

Inom WHO finns en global och en europeisk handlingsplan för vacciner, som båda sträcker sig till 2020. Sverige har nått de flesta av målen i handlingsplanerna, men behöver trots det arbeta kontinuerligt med att utveckla kommunikationen kring vaccinationer för att möta de behov av kunskap och dialog som finns i dag.

År 2016 bildades en referensgrupp för nationella vaccinationsprogram som ska stödja Folkhälsomyndigheten i arbetet med att utreda ändringar i programmen och som sammanträder minst två gånger per år. Referensgruppen leds från Folkhälsomyndigheten och består av representanter från vården, specialistorganisationer och berörda myndigheter för att spegla den bredd och de olika funktioner som berörs av vaccinationsfrågor i landet.

Flera utredningar om eventuella ändringar av vaccinationsprogrammen har avslutats sedan den förra lägesrapporten och totalt är nu sex underlag inskickade till regeringen. I september 2017 beslutade regeringen att hepatit B inte ska omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Samtidigt meddelade regeringen att vaccination mot rotavirus kommer att införas i programmet. Utredningen om HPV-vaccination av pojkar har avslutats under hösten 2017 och en utredning pågår gällande att eventuellt tidigarelägga första vaccindosen mot mässling, påssjuka och röda hund. Folkhälsomyndigheten kommer därefter att arbeta vidare med utgångspunkt i den aktuella prioriteringslista som referensgruppen föreslagit, där utredning av vaccinationer mot vattkoppor och bältros står först på tur.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-10-02
  • Antal sidor: 33
  • Artikelnummer: 01816-2017

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan