Lokalt och regionalt folkhälsoarbete. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010

Denna rapport är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010.

Rapporten ger en fördjupad kunskap och information om lokalt och regionalt folkhälsoarbete inom länsstyrelserna, landstingen och regionerna, kommunerna samt inom ett urval ideella organisationer. Syftet med rapporten är att beskriva folkhälsoarbetet på lokal och regional nivå med utgångspunkt i följande teman: organisation och roller, prioriteringar av verksamheten, samverkan med andra aktörer samt utvecklings- och resursbehov. Resultatet bygger på intervjuer och enkäter med landsting och regioner, länsstyrelser, kommuner samt ideella organisationer, vid olika tillfällen under 2009–2010.

Rapporten vänder sig i första hand till sakkunniga och praktiker som arbetar med folkhälsofrågor inom länsstyrelser, landsting och regioner, kommuner samt ideella organisationer men även politiker, som genom denna skrift får ett fördjupat underlag för att följa upp genomförda åtgärder och göra prioriteringar för framtidens folkhälsa inom lokalt och regionalt folkhälsoarbete.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2011-12-19
  • Antal sidor: 148
  • Artikelnummer: FHI111207

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan