2013 startade Smittskyddsinstitutet (nuvarande Folkhälsomyndigheten) projektet MIRA – mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning.

Syftet med projektet var att ta fram ett förslag på mått och indikatorer för analys och utvärdering av antibiotikaförbrukningen ur ett kvantitativt (under- och överförskrivning) och kvalitativt perspektiv.

Förslaget presenteras nedan i rapport. De föreslagna indikatorerna bör följas nationellt och kan med fördel användas på landstingsnivå.