Låg fysisk aktivitet är en betydande orsak till hälsoproblem som diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Insatser som främjar fysisk aktivitet är således angelägna. En viktig satsning är därför utbildning för att personal inom hälso- och sjukvården ska bli förtrogna med de evidensbaserade metoder som finns för förebyggande arbete.

Idag finns god evidens för betydelsen av FaR® (Fysisk aktivitet på recept) som metod och att det leder till en ökad grad av fysisk aktivitet samt att metoden har samma grad av följsamhet bland patienter som annan långtidsbehandling. Det finns även evidens för att olika former av kort rådgivning och motiverande samtalsmetodik fungerar och ger effekt. Också när det gäller fysisk aktivitet har vissa sådana effekter påvisats.

Statens folkhälsoinstitut har på uppdrag av regeringen tagit fram en manual och en studiehandledning för att underlätta för vårdpersonal i deras arbete med motiverande samtal. Materialet används även i utbildningssammanhang för vårdpersonal.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2009-06-12
  • Antal sidor: 41
  • Artikelnummer: FHI090604