Övervakning av immunitetsläget – seroepidemiologiska studier

Kunskapssammanställningen beskriver olika metoder för insamling av prov för seroepidemiologiska studier. Rapporten är avsedd att utgöra ett underlag för Folkhälsomyndighetens beslut om framtida immunitetsundersökningar och ger förslag på organisation och kostnad för olika alternativ.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

I nationella seroimmunitetsprogram samlar man in prov från ett representativt urval av befolkningen i olika åldrar med geografisk fördelning i förhållande till folkmängd. Proven kan antingen samlas in genom individuell inbjudan till enskilda personer, som får lämna samtycke till deltagande och provtagning, eller genom insamling av prov som blivit över efter andra laboratorieanalyser.

Smittskyddsinstitutet (SMI, nuvarande Folkhälsomyndigheten) har genomfört nationella tvärsnittsstudier för att mäta immuniteten i befolkningen vid fyra tillfällen sedan 1968 genom att samla in prov efter individuell inbjudan. Deltagandet har successivt sjunkit och i den senaste undersökningen 2007 varierade svarsfrekvensen mellan såväl åldersgrupper som kön. Bortfallet var så stort att eventuella könsskillnader inte kunde undersökas.

SMI har årligen sedan 2009 samlat in prov som blivit över på laboratorier för att följa immuniteten mot influensa A(H1N1)pdm09 efter genomgången infektion eller vaccination i befolkningen. Laboratorier med geografisk fördelning över landet har årligen under ett par veckors tid samlat in prov överblivna efter kliniskkemiska analyser och med representativ ålders- och könsfördelning.

Nederländerna använder en liknande metod som Sverige med individuell inbjudan och har samma erfarenhet av ett allt större bortfall av deltagare. I USA och Tyskland samordnar de provinsamling för immunitetsstudier med sina folkhälsoundersökningar och -enkäter. De har ett betydligt högre deltagande, upp till 75-80 procent.

Flera länder, bland annat England/Wales och Australien, använder sig av överblivna prov från laboratorier och har goda erfarenheter av att rekommendera förändringar och följa upp de nationella vaccinationsprogrammen baserat på analys av sådana prov.

För undersökning av seroimmunitet 2015 föreslås att Folkhälsomyndigheten använder en kombination av provtagning genom individuell inbjudan till barn (2- 15 år) och prov insamlade på laboratorier för äldre barn och vuxna (8 - >80 år). Detta möjliggör en direkt jämförelse av de två provtagningsmetoderna för barn mellan 8 och 15 år, samtidigt som man minimerar bortfallet och minskar kostnaden för insamling av prov från barn äldre än 15 år och vuxna. Prov från barn 2-15 år samlas in på ett begränsat antal orter, med förstärkta lokala insatser av sjuksköterskor med erfarenhet av provtagning på barn. Detta möjliggör validering av immunitetsdata mot vaccinationsstatus.

Folkhälsomyndigheten bör vidare:

  • analysera hur tillförlitliga uppmätta antikroppsnivåer är över tid i prov insamlade från laboratorier 2009-2013
  • genomföra pilotstudier med insamling av prov med olika metoder i geografiska områden med dokumenterat låg vaccinationstäckning eller stor andel invandrade till Sverige i vuxen ålder
  • undersöka möjligheten att samordna folkhälsoenkäter och insamling av prov för immunitetsundersökningar

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-06-30
  • Antal sidor: 52
  • Artikelnummer: 2014-07-01

Öppna publikationen

Övervakning av immunitetsläget – seroepidemiologiska studier(PDF 567 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan