Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2016–2018 riktar sig till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och till länsstyrelserna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning myndigheten planerar att genomföra under perioden.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten ska enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ge tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter i frågor om hälsoskydd. När det gäller tillsynsvägledning under perioden 2016–2018 kommer Folkhälsomyndigheten att prioritera vissa områden. Omvärldsfaktorer såsom ändrad lagstiftning, nya rön om hälsorisker och uttalade prioriteringar från regeringen kan dock påverka våra prioriteringar. En årlig översyn och uppdatering av planen kommer att göras 2016 samt 2017.

Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning, 2016–2018

 • Buller inomhus: Ta fram kunskapsunderlag, se över allmänna råd, se över övrigt vägledningsmaterial
 • Bassängbad: Ta fram kunskapsunderlag, se över allmänna råd, revidera kompletterande vägledning
 • Fukt och mikroorganismer: Ta fram vägledningsmaterial, arrangera seminarieserie
 • Migrationsverkets asylboenden: Arrangera seminarieserie
 • Uppföljning och utvärdering av tillsynen enligt miljöbalken: Initiera uppföljning och utvärdering, göra löpande årlig uppföljning och utvärdering

Utöver ovanstående kommer vi att utföra ett antal tillsynsvägledande insatser under perioden. Vi ska:

 • se över och vid behov uppdatera den befintliga vägledningen om hälsoskydd
 • fortlöpande se över och utveckla webbsidorna om hälsoskydd
 • ge fortlöpande tillsynsvägledning
 • delta på cirka sju regionala hälsoskyddsträffar per år som länsstyrelserna och/eller regionala miljösamverkans anordnar
 • anordna en årlig hälsoskyddsträff för länsstyrelserna och regionala miljösamverkan
 • fortsätta med ett aktivt deltagande i den nationella bullersamordningen.

Folkhälsomyndigheten har tidigare gått ut med information om att vi skulle genomföra ett nationellt tillsynsprojekt om bassängbad med start 2017. Detta projekt ser för närvarande inte ut att kunna genomföras. Vi undersöker möjligheten att senarelägga projektet alternativt bedriva ett nationellt tillsynsprojekt inom ett annat område. Besked kommer att lämnas i en uppdatering av planen.

Bläddra och läs

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Utgivningsdatum: 2015-12-10
 • Antal sidor: 23
 • Artikelnummer: 15144