Rapporten beskriver de sex första identifierade fallen av Enterobacteriaceae med mcr-genen (mobile colistin resistance) som påvisats i Sverige samt förslag till fortsatt övervakning av mcr-genen hos människa. Genen ger resistens mot kolistin, den är plasmidburen och kan därmed lätt spridas mellan olika bakterier. Kolistin är ett antibiotikum som kan utgöra det sista behandlingsalternativet vid svåra infektioner med multiresistenta bakterier.

Rapporten vänder sig till landets kliniska mikrobiologiska laboratorier, infektionskliniker och smittskyddsenheter och syftar till att återge en lägesrapport och en riskbedömning avseende mcr-genens spridningspotential. Vidare ges förslag på framtida strategier för att övervaka dess förekomst för tidig identifiering av spridning som underlag för insatser för att bryta den.