Preventionsindex för att mäta det tobaks- och narkotikaförebyggande arbetet i svenska kommuner – ett utvecklingsarbete

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten tagit fram ett underlag för hur uppföljning och analys av det lokala ANDT-förebyggande arbetet skulle kunna utvecklas genom användandet av ett tobaks- och ett narkotikapreventionsindex. I denna rapport beskrivs indexen och med utgångspunkt i data från en årlig enkätundersökning hos Folkhälsomyndigheten har indexen använts för att undersöka det tobaksförebyggande respektive narkotikaförebyggande arbetet i kommunerna för åren 2011–2015. Tobakspreventionsindex visar att det förebyggande arbetet i kommunerna gradvis ökade under åren. Det narkotikaförebyggande arbetet visade också en ökning men den var mindre för samma period. Avslutningsvis tar rapporten också upp potentiella utvecklingsområden för preventionsindex för ANDT-området.

Rapporten riktar sig till regionala och lokala ANDT-samordnare och tillsynshandläggare samt andra som är intresserade av att följa upp det ANDT-förebyggande arbetet.

Läs och bläddra i publikationen längre ned

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten ansvarar för en samordnad uppföljning av utvecklingen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT). En stor del av det ANDT-förebyggande arbetet i Sverige bedrivs på lokal och regional nivå, företrädesvis genom kommunala insatser. Behovet av att kunna följa det lokala arbetet och studera hur detta har förändrats över tid är därför stort.

CAN i samarbete med Karolinska Institutet har sedan tidigare utvecklat ett preventionsindex avseende det förebyggande arbetet på alkoholområdet i kommunerna. Detta index benämns Alcohol Prevention Magnitude Measure (APMM) och består av ett trettiotal aspekter av det lokala alkoholförebyggande arbetet. I denna rapport redovisas en konstruktion av två nya preventionsindex som utvecklats med APMM som modell.

De nyutvecklade indexen syftar till att ge ett underlag för hur det tobaksförebyggande och det narkotikaförebyggande arbetet i landets kommuner kan beskrivas mer förenklat och summerat. Data som används kommer från en årlig enkätundersökning hos Folkhälsomyndigheten, den så kallade Länsrapporten, och omfattar åren 2011–2015. Indexen mäter insatser inom kategorierna 1) personal/budget, 2) policy, 3) samverkan, 4) tillsyn/tillstånd, och 5) aktiviteter.
Resultaten som baseras på tobakspreventionsindex visar bland annat en gradvis årlig ökning av det förebyggande arbetet från 2011 till 2015. Fyra av fem kategorier i indexet har ökat och störst är ökningen för tillsyn/tillstånd och policy. Samverkanskategorin är i stort sett oförändrad.

För narkotikapreventionsindex pekar resultaten på en mindre ökning under perioden än tobakspreventionsindex. Nivån 2012–2014 var lägre än 2011, men 2015 låg nivån något högre än 2011. Noterbart är att kategorin som mäter aktiviteter sjönk gradvis i poängantal år för år under perioden. Att 2015 uppvisar den högsta nivån på totalen beror till stor del på en ökning mellan 2014 och 2015 i de övriga tre kategorierna, det vill säga personal/budget, policy och samverkan.

Det högre totalvärdet 2015 skulle kunna förklaras av att färre kommuner ingick i analyserna detta år, på grund av ett större bortfall jämfört med åren innan. Denna förklaring förutsätter att kommuner som föll ifrån under 2015 tidigare uppvisade låga preventionsvärden och därmed drog ned medelvärdet.

Under arbetets gång har flera potentiella utvecklingsområden avseende konstruktion av preventionsindex för mätning av lokalt ANDT-förebyggande arbete identifierats. Dessa berörs i den avslutande diskussionen.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-10-17
  • Antal sidor: 46
  • Artikelnummer: 18081
Gå till toppen av sidan