Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten tagit fram ett underlag för hur uppföljning och analys av det lokala ANDT-förebyggande arbetet skulle kunna utvecklas genom användandet av ett tobaks- och ett narkotikapreventionsindex. I denna rapport beskrivs indexen och med utgångspunkt i data från en årlig enkätundersökning hos Folkhälsomyndigheten har indexen använts för att undersöka det tobaksförebyggande respektive narkotikaförebyggande arbetet i kommunerna för åren 2011–2015. Tobakspreventionsindex visar att det förebyggande arbetet i kommunerna gradvis ökade under åren. Det narkotikaförebyggande arbetet visade också en ökning men den var mindre för samma period. Avslutningsvis tar rapporten också upp potentiella utvecklingsområden för preventionsindex för ANDT-området.

Rapporten riktar sig till regionala och lokala ANDT-samordnare och tillsynshandläggare samt andra som är intresserade av att följa upp det ANDT-förebyggande arbetet.