Den här rapporten ger en kortfattad och aktuell lägesbeskrivning av området psykisk hälsa och suicidprevention under 2018. Rapporten omfattar det arbete som har bedrivits av Folkhälsomyndigheten men berör även det arbete som genomförts av andra myndigheter och nationella aktörer inom området. Vi presenterar också aktuell statistik om utvecklingen av psykisk hälsa, ohälsa och suicid i befolkningen.

Rapporten riktar sig till tjänstepersoner i Regeringskansliet, nationella myndigheter och ideella organisationer som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Den riktar sig även till tjänstepersoner och intressenter på regional och lokal nivå.

Bläddra och läs i rapporten

Sammanfattning

Psykisk ohälsa och suicid är all varliga folkhälsoproblem. Enligt World Health Organization (WHO) kommer psykisk ohälsa att stå för den största sjukdomsbördan i världen redan år 2030. Förutom de stora konsekvenserna för individen är kostnaderna för samhället betydande. Därför behövs insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och stärka det suicidpreventiva arbetet från aktörer på alla samhällsnivåer.

I den här rapporten ger vi en överblick över utvecklingen inom området och det arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid. Rapporten innehåller information från olika underlag, exempelvis statistik från olika datakällor och inhämtat textunderlag från våra
samverkansparter såsom myndigheter, ideella organisationer och forskare. Textavsnitten kan läsas vart och ett för sig eller gemensamt för att få en bild av utvecklingen inom området och det arbete som bedrevs under 2018.

Sedan maj 2015 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. 2018 sammanfördes detta uppdrag med uppdraget att bygga upp och utveckla det nationella arbetet inom området psykisk hälsa och att verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete (S2017/07302/RS). Inom ramen för uppdraget ansvarar vi bl.a. för att utveckla samordningen, stärka kunskapsuppbyggnaden och utveckla uppföljningen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Det är utifrån detta uppdrag som vi årligen publicerar sammanfattande rapporter om utvecklingen inom området. Vi har tidigare gett ut två lägesrapporter med fokus på suicidprevention. Detta är den första årliga lägesrapporten som innefattar både psykisk hälsa och suicidprevention.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-04-30
  • Antal sidor: 56
  • Artikelnummer: 19006