Rapporten ger en kortfattad lägesbeskrivning av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention under 2019. Fokus i rapporten ligger på det arbete som har bedrivits av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer inom området för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och stärka det suicidpreventiva arbetet. Rapporten innehåller information från olika underlag, t.ex. statistik från olika datakällor och texter från berörda myndigheter, ideella organisationer och forskare. Rapporten riktar sig till regeringen, statliga myndigheter och andra aktörer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention, t.ex. regioner, kommuner och län. Den vänder sig också till ideella organisationer och andra intressenter inom det civila samhället.

Sammanfattning

Psykisk hälsa och suicid är stora folkhälsoproblem som får negativa konsekvenser för såväl enskilda individer och deras närstående som samhället i stort. Under de senaste decennierna har andelen personer i befolkningen som upplever psykiska besvär ökat, och fortfarande sker omkring 1 200 säkra suicid per år. Mycket talar dock för att den psykiska ohälsan kan minska i befolkningen, men detta kommer att kräva ett uthålligt och långsiktigt arbete över hela välfärdsområdet. Folkhälsomyndigheten har flera uppdrag som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Det är utifrån dessa uppdrag som vi för fjärde året i rad publicerar en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Syftet med den här rapporten är att ge en övergripande nulägesbeskrivning av området psykisk hälsa och suicidprevention, och att lyfta viktiga aspekter av utvecklingen inom området. Fokus ligger på det arbete som Folkhälsomyndigheten och andra aktörer gjort under 2019 för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och stärka det suicidpreventiva arbetet. Lägesrapporten innehåller information från olika underlag, t.ex. statistik från olika datakällor och texter från berörda myndigheter, ideella organisationer och forskare.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-02-27
  • Antal sidor: 72
  • Artikelnummer: 19102