Denna rapport avser Folkhälsomyndighetens återredovisning av länsstyrelsernas arbete inom ANDT-området med ANDT-samordning samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen för verksamhetsåret 2017. För att följa utvecklingen presenteras även data för perioden 2011-2017. Redovisningen beskriver länsstyrelsernas arbete på området samt bedömning av kommunernas tillsyn. Innehållet baseras på Länsrapportens undersökning samt länsstyrelsernas samlade redovisning av arbetet med regeringsuppdrag om förstärkt tillsyn.

Frågeställningarna som ligger till grund för återredovisningen har tagits fram med ledning av de redovisningskrav som framkommer i förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m., de regeringsuppdrag om förstärkt tillsyn som ålagts länsstyrelserna att genomföra samt myndighetens uppdrag att stödja genomförandet av den nationella ANDT-strategin 2016-2020.

Rapporten ingår som en del i en återredovisning till regeringen men riktar sig även till regionala och lokala politiker och tjänstemän med intresse av att följa ANDT-arbetet. I den samlade återredovisningen av uppdrag inom ANDT-området ingår även Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2017 och Rapport över utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål.