Detta är en återredovisning av länsstyrelsernas arbete inom ANDT-området med ANDT-samordning samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen för verksamhetsåret 2018. Redovisningen beskriver länsstyrelsernas arbete på området samt deras bedömning av kommunernas tillsyn. För att följa utvecklingen presenteras även data för perioden 2011-2018.

Baserat resultatet lyfter vi utvecklingsområden och åtgärdsförslag för att främja förutsättningarna för länsstyrelser och kommuner att driva ett effektivt ANDT-förebyggande arbete och en likvärdig, effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn

Målgrupp för rapporten är regeringen, länsstyrelserna och kommunerna men kan även vara av intresse för myndigheterna i den nationella myndighetsgruppen inom ANDT-området och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning med betoning på verksamhetsåret 2018. I redovisningen ingår även Rapport över Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin 2018 och Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2018.