Rapporten utgör en delredovisning till regeringen av Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) (S2016/01028/FST [delvis]). Det är den andra årliga verksamhetsrapporteringen och baseras på data insamlad från 14 nationella myndigheter. Rapporteringen ska ge en samlad bild av den verksamhet som myndigheterna har bedrivit inom ANDT-strategins insatsområden under 2017.
Målgrupp för rapporten är regeringen men rapporten kan även användas av gruppen för nationell ANDT-samordning.

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning med betoning på verksamhetsåret 2017. I redovisningen ingår även Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete och Rapport över utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål.