Rapporten utgör en delredovisning till regeringen av Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) (S2016/01028/FST [delvis]). Rapporten ska ge en samlad bild av den verksamhet som 14 nationella myndigheter har bedrivit inom ANDT-strategins insatsområden under 2018.

Målgrupp för rapporten är regeringen men den kan även användas av myndigheterna i den nationella myndighetsgruppen inom ANDT-området och vara av intresse för andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning med betoning på verksamhetsåret 2018. I redovisningen ingår även Rapport över Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin 2018 och Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete 2018.