Denna rapport beskriver utvecklingen över tid inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på nationell i förhållande till målen i ANDT-strategin 2016-2020. Rapporten är baserad på data från ANDT-uppföljningssystemet (www.andtuppfoljning.se) som bland annat omfattar indikatorer för tillgång, konsumtion, skadlig användning, tillgänglighet till vård samt dödlighet.

Rapporten riktar sig till regering och departement, nationella myndigheter, politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå samt andra med intresse av att följa folkhälsofrågor.

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning med betoning på verksamhetsåret 2017. I redovisningen ingår även Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete och Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2017.