Den 19–20 september, 2012 anordnade Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet ett expertmöte med syfte att uppdatera Läkemedelsverkets rekommendationer från 2001 avseende handläggning av faryngotonsilliter inom öppenvården. Vid expertmötet diskuterades även möjliga konsekvenser av en återhållsam antibiotikaförskrivning. Bland annat diskuterades officiellt tillgänglig statistik från Socialstyrelsens slutenvårdsregister rörande den ökande förekomsten av retrofaryngeal abscess. Med anledning av detta har föreliggande rapport med statistiska analyser av incidenser av retrofaryngeal abscess baserade på Socialstyrelsens slutenvårdsregister tagits fram.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-12-02
  • Antal sidor: 19
  • Artikelnummer: 2012-101-11