Socialmedicinska häktesprojektet bedrevs på häkten i Stockholm under perioden 1987–1998. Syftet var att kartlägga förekomsten av hiv samt sexuellt och injektionsrelaterat riskbeteende. Inom ramen för projektet erbjöds provtagning för hiv, vaccination av hepatit B samt frivilliga personliga intervjuer. Projektet gav en möjlighet till både primär- och sekundärprevention via ökad kunskap och medvetenhet hos de intagna. Häkten är en viktig och betydelsefull arena för hivpreventivt arbete.

Rapporten riktar sig till de aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som injicerar droger.