Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) (S2016/01028/FST (delvis)). Under strategiperioden ska Folkhälsomyndigheten årligen, med start 1 maj 2017, lämna en samlad rapport om den verksamhet som under föregående år har genomförts inom strategins insatsområden och en bedömning av verksamhetens samlade resultat.

Rapporten ska omfatta den verksamhet som Folkhälsomyndigheten och 13 andra berörda myndigheter genomfört under föregående år. Syftet är att Folkhälsomyndigheten ska kunna få och presentera en helhetsbild av området. Enligt regeringens beslut ska uppdraget med att stödja genomförandet ske i nära dialog med länsstyrelserna och i rapporten om verksamheter under 2016 deltar även de med sin verksamhet.