I fyra faktablad från Folkhälsomyndigheten presenteras utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet, inklusive tillsynsarbetet enligt alkohollagen och tobakslagen i Sverige mellan 2011 och 2016. Faktabladen är tänkta att utgöra ett stöd i planering och uppföljning av lokalt förebyggande arbete. Innehållet baseras på ett urval av data som Folkhälsomyndigheten varje år samlar in i en webbaserad undersökning, kallad Länsrapportens undersökning, som är riktad till samtliga länsstyrelser och kommuner. I det fjärde faktabladet presenterar vi skillnader i det lokala förebyggande arbetet utifrån befolkningens storlek, utbildning och inkomst.

Bläddra och läs faktablad 4

Faktablad 1: Länsstyrelserna stödjer genomförandet av den nationella ANDT-politiken

Faktablad 2: Kommunala förutsättningar för det ANDT-förebyggande arbetet 2011–2016

Faktablad 3: ANDT-förebyggande aktiviteter i kommunerna 2011–2016

Läs en beskrivning av metod och material som ligger till grund för de analyser och resultat som redovisas i de fyra faktabladen (publiceras i början av 2018).

De kommunala data som Folkhälsomyndigheten samlat in genom Länsrapportens undersökningar finns tillgängliga i Folkhälsomyndighetens statistikverktyg Indikatorlabbet.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsår: 2017
  • Antal sidor: 4
  • Artikelnummer: 02688-2017-4