Universitet och högskolor är viktiga arenor för alkoholpreventiva insatser. I den här rapporten redovisas resultaten från en studie som Karolinska Institutet har gjort på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. I studien har man undersökt möjligheter och begränsningar med alkoholscreening och kort rådgivning på studenthälsomottagningar.

Rapporten vänder sig till verksamma inom universitet och högskolor, främst till personer i ledningen och personal på studenthälsomottagningarna.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Bakgrund

Gruppen unga vuxna utmärks av en hög andel riskkonsumenter av alkohol och samtidigt av att gruppen är svår att nå med hälsofrämjande- och preventiva insatser. Studier visar också att alkoholkonsumtionen är högre under åren vid universitet och högskola jämfört med andra perioder i livet. Närmare hälften i åldersgruppen unga vuxna i Sverige studerar vid högskola eller universitet, och studenthälsomottagningar utgör därför en tänkbar arena för förebyggande insatser.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka möjligheter och begränsningar när det gäller att implementera en sekundärpreventiv metod för alkoholscreening och kort rådgivning på studenthälsomottagningar.

Metod

Metoden implementerades på sex universitets och högskolors studenthälsomottagningar under en 10-veckorsperiod vintern 2012/2013 erbjöds drygt hälften av alla studenter som besökte studenthälsomottagningarna alkoholscreening med stöd av AUDIT-formuläret samt återkoppling på resultatet. I de fall AUDIT-poängen indikerade ett riskbruk av alkohol erbjöds studenterna rådgivning. Studenterna fick också svara på en enkät om hur de uppfattade screeningsprocessen, hur de bedömde omfattningen av alkoholproblem bland studenter samt hur de bedömde vikten av att Studenthälsan arbetar med alkoholprevention. Vidare genomfördes semistrukturerade intervjuer med personalen på studenthälsomottagningarna för att undersöka hur de uppfattade implementeringen av modellen.

Resultat

Totalt tillfrågades 680 studenter om att ingå i studien, varav 623 fyllde i AUDIT-formuläret. Medelpoängen på AUDIT var 6,2 för hela gruppen och nästan hälften, 44,7 procent, nådde över gränsvärdet för riskbruk (män ≥ 8 och kvinnor ≥ 6). Av dessa var det 48,0 procent som tackade ja till ytterligare rådgivning. Studenterna fann det varken förvånande eller känsligt att svara på frågor om alkoholvanor. Många gav också uttryck för en oro om alkoholproblem bland studenter och en majoritet såg ett behov av att Studenthälsan arbetar med studenters alkoholvanor. Personalen på studenthälsomottagningarna rapporterade att implementeringen av Riskbruksmodellen överlag fungerat bra och att den fyller ett behov på Studenthälsan.

Framgångsfaktorer för implementeringen var utbildningen av personalen samt metodmanualen för den framtagna modellen, vilken ansågs användarvänlig. I tidspressade situationer upplevdes metoden som för tidskrävande och omfattande, och i vissa fall inte lämplig att erbjuda studenterna. Personalen ansåg också att det kan vara svårt att få studenterna att komma tillbaka på återbesök och flera rapporterade att de främst använder metodens första steg, AUDIT med återkoppling och motiverande samtal.

Slutsats

Sammanfattningsvis tyder resultaten på, trots vissa begränsningar, i denna pilotstudie på att det är möjligt att arbeta med alkoholscreening och kort rådgivning på universitet och högskolor med hjälp av studenthälsomottagningar. Implementering av alkoholscreening och kort rådgivning på landets studenthälsomottagningar kan alltså potentiellt medföra en minskning av studenters riskbruk av alkohol och av de 10 STUDENTER OCH HÖG ALKOHOLKONSUMTION sociala och hälsomässiga negativa konsekvenser ett sådant riskbruk medför. Att ta reda på om metoden faktiskt minskar riskkonsumtion bland studenter ingick inte i denna undersökning och är därmed en angelägen framtida studie.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-09-17
  • Antal sidor: 92
  • Artikelnummer: 2014-10-01