Arbetet med att förebygga suicid är spritt över landet och sker på olika nivåer. Det suicidpreventiva arbetet sker till stor del på regional nivå, där arbetet drivs av landstingen. I de delar av landet där landstingen inte arbetar med suicidprevention sker arbetet i vissa fall på kommunnivå. Det här faktabladet är en sammanfattning av den längre rapporten Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser. Faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer.