Arbetet med att förebygga suicid är spritt över landet och sker på olika nivåer. Det suicidpreventiva arbetet sker till stor del på regional nivå, där arbetet drivs av landstingen. I de delar av landet där landstingen inte arbetar med suicidprevention sker arbetet i vissa fall på kommunnivå. Det här faktabladet är en sammanfattning av den längre rapporten Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser. Faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer.

Publikationen går för närvarande inte att beställa på grund av tekniska problem hos vår distributör.