Den här rapporten visar hur frågorna i Sveriges nationella folkhälsoenkät för år 2018 delas in och redovisas. Målgruppen är i första hand de personer som vill veta mer om enkätfrågorna och kunna göra analyser av datamaterialet.

Bläddra och läs i rapporten längre ned

Sammanfattning

Rapporten syftar till att visa hur frågorna i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor" klassificeras och rapporteras. Målgruppen är främst personer som vill veta mer om enkätfrågorna och kunna göra analyser av data. Den nationella folkhälsoenkäten omfattar frågor om bland annat fysisk och psykisk hälsa, tandhälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning, trygghet och sociala relationer. För åren 2004 till 2016 gjordes undersökningen årligen, från och med 2016 görs den vartannat år. Frågeformuläret omfattar för 2018 ett 60-tal frågor på sammanlagt 13 sidor. Många av frågorna kommer ursprungligen från tidigare landstingsenkäter och Statistiska centralbyråns ULF-undersökning.

Under de senaste åren har enkäten reviderats för att den ska bli lättare att svara på och för att öka kvaliteten på undersökningen. Informationstexten till undersökningens deltagare har också förändrats. Numera får alla deltagare som bjuds in till undersökningen veta att enkätsvaren kommer att kopplas till uppgifter från nationella hälsoregister. De som väljer att delta går med på att bli kontaktade igen vid ett senare tillfälle för att svara på eventuellt ytterligare frågor. Med dessa förändringar får Folkhälsomyndigheten en bättre uppföljning av befolkningens hälsa och kan utnyttja viktig information i de svenska hälsoregistren.

Sedan 2015 finns även möjligheten att göra fördjupade riktade undersökningar i delar av befolkningen. Det kan vara ett effektivt sätt att få mer detaljerad befolkningsrepresentativ information om specifika grupper i befolkningen.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-12-12
  • Antal sidor: 60
  • Artikelnummer: 18083