Folkhälsomyndighetens kartläggning över områdena tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat avslutades 2015. Totalt skickades 1 717 enkäter ut och av dessa har 459 enkäter besvarats.

Vi kommer att se över de befintliga föreskrifterna och vid behov revidera dessa samt ta ställning till om det finns behov av riktade informationsinsatser.

Syftet med kartläggningen var att ta reda på hur näringslivet och statliga och kommunala myndigheter upplevt ändringarna som genomfördes i alkohollagstiftningen 2011.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Sammanlagt 1 402 enkäter har skickats ut till näringsidkare, kontrollbolag och branschorganisationer. Av dessa har totalt 206 enkäter besvarats. Totalt 315 kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter har fått enkäten och av dessa har 253 enkäter besvarats.

När alkohollagstiftningen förändrades 2011 var syftet till stor del att förenkla för företagen. Trots det uppger 39 procent av de alkoholdryckstillverkare som besvarat den nu genomförda enkätundersökningen att deras administrativa börda har ökat något eller mycket sedan lagändringen. Samtidigt uppger 45 procent av dem som hanterar teknisk sprit att de upplever att den administrativa bördan minskat något eller mycket.

Svaren från kommuner och länsstyrelser tyder på att en del kommuner inte känner till sin underrättelseskyldighet gentemot Folkhälsomyndigheten på området teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Oavsett bransch tror majoriteten av de tillfrågade företagen att deras verksamheter kommer att öka eller vara oförändrade under den kommande femårsperioden, i volymer räknat. Denna utveckling stöds av myndighetens egna siffror för åren 2011–2013 som visar att tillverkningen av alkoholdrycker ökade, förutom när det gäller öl där tillverkningsvolymerna minskade.

Folkhälsomyndigheten kommer att se över de befintliga föreskrifterna och utreda om det finns behov av några riktade informationsinsatser.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-07-01
  • Antal sidor: 59
  • Artikelnummer: 15051