I denna rapport från Socialstyrelsen till regeringen redovisas ett uppdrag att fastslå vilken omfattning uppföljningen av nationella vaccinationsprogram ska ha, samt kostnaden för en sådan uppföljning. Rapporten har tagits fram i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

I denna rapport presenteras en ram för vilken uppföljning som bör ske av de vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram samt en uppskattning av kostnaderna för uppföljningen.

Omfattning av uppföljningen

För nationella vaccinationsprogram är uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder centrala delar, liksom i allt framgångsrikt preventionsarbete.

Huvudsyftet med uppföljningen är att på kort och lång sikt verifiera att nationella vaccinationsprogram uppfyller de mål och förväntningar som finns, såväl på programmens effekt och säkerhet som på deras genomförande. Uppföljningen ger en grund för långsiktiga prognoser och underlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut om vaccinationsprogrammet. Den kan visa om de enskilda vaccinationerna för sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet behöver revideras eller om programmet som helhet behöver förändras för att uppnå de uppsatta målen.

I 7 d § smittskyddsförordningen anges 13 faktorer som ska beaktas vid förslag till införande av nya vaccinationer och vid ändringar av nationella vaccinationsprogram, varav faktor 11 är av särskild betydelse för detta regeringsuppdrag. Den anger att en bedömning ska göras av möjligheterna att följa upp effekten av förordningens första tio faktorer i tillämpliga delar. Statens beräknade kostnader för uppföljningen ska även anges.

Systemet för uppföljning av vaccinationsprogram beskrivs i rapporten tillsammans med en redogörelse för de verktyg som kan användas för insamling av data och för analys. Befintlig uppföljning visar hur väl vi uppfyller de mål som satts upp för programmet (utrotning, eliminering, kontroll av sjukdomarna i befolkningen), men täcker även till stor del in de behov av uppföljningsmöjligheter som efterfrågas i smittskyddsförordningen enligt den nya ordningen. Den nuvarande uppföljningen behöver dock i vissa fall kompletteras t.ex. med attitydundersökningar och riktade studier.

Uppföljningen av det nationella vaccinationsprogrammet ligger inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, förutom säkerhetsuppföljningen som Läkemedelsverket övervakar.

Kostnad för uppföljningen

Beräkningen av kostnaderna baseras på den utformning och omfattning som uppföljningen har idag och kostnadsläget 2013. Folkhälsomyndighetens totala årliga kostnad för denna är beräknad till ca 12,7 miljoner kronor. Folkhälsomyndighetens operativa kostnader för uppföljningen av barnvaccinationsprogrammet innefattar kostnader för löpande övervakning av sjukdomarnas epidemiologi, vaccinationstäckning och mikrobiologisk epidemiologi. I beräkningarna ingår också kostnader för periodiska registerstudier och seroepidemiologiska undersökningar.

Kostnader för en vidareutveckling av vaccinationsuppföljningen med inkludering av nya områden som attitydundersökningar, modelleringsstudier och baslinjestudier har beräknats till drygt 850 000 kr. En grov uppskattning av de årliga kostnaderna för Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning av vacciner är ca 7,5 miljoner kr/år (exkluderar kostnader för riktade uppföljningsstudier eller nationell samverkan om vaccinationer, t.ex. i samband med regeringsuppdrag). Kostnadsuppskattningen utgör en delmängd av kostnaderna för de resurser som behövs för säkerhetsövervakningen av läkemedel. Utgångspunkten är att det behövs en "infrastruktur" för att möjliggöra övervakningen av godkända vacciner inklusive de vacciner som används inom ramen för de nationella vaccinationsprogrammen i Sverige.

Sammanfattningsvis bedöms nuvarande uppföljning av det nationella programmet vara välfungerande. Den täcker de idag identifierande behoven, men behöver i vissa delar kompletteras för att uppfylla alla de krav som den nya vaccinationsordningen ställer. Vaccinationsuppföljningen har levererat data som tydliggjort betydande hälsovinster för befolkningen och legat till grund för ändringar och anpassning av programmet för att bättre kunna uppnå målen. Omfattningen av uppföljningen är dock inte helt förutsägbar, utan måste till viss del vara händelsestyrd beroende av förändringar i vår omvärld. Vid tecken på brister i programmet såsom stora sjukdomsutbrott och akuta säkerhetslarm måste övervakningen intensifieras för att klarlägga orsaker och identifiera nödvändiga åtgärder. I nuläget uppskattas myndigheternas totala kostnader för uppföljningen av nationella vaccinationsprogram till storleksordningen 21 miljoner kronor per år. Därutöver kan kostnader tillkomma vid händelser som kräver förstärkt uppföljning.

Bläddra och läs

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2014-01-01
  • Antal sidor: 37
  • Artikelnummer: 2014-11-5