Vägledningen som vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 har uppdaterats. Vägledningen vänder sig inte till allmänheten.

Följande väsentliga förändringar och kompletteringar har gjorts i den nya versionen:

 • Målgrupper har förtydligats
 • Avsnittet Avgränsningar har kompletterats med ytterligare information
 • Avsnittet Bakgrund har kortats ned
 • Nytt avsnitt om validering av antigentest har lagts till
 • I avsnittet Prestanda av antigentester har figurer lagts till och Tabell 1 har uppdaterats med nya prevalensnivåer och nya exempel på specificitet
 • Avsnittet om rekommenderad prestanda har justerats, känsligheten har ändrats från 80 procent till 90 procent
 • Avsnittet om biosäkerhetsaspekter har justerats till att även omfatta kvalitetsaspekter
 • Avsnittet Användningsområden för antigentester har omarbetats och kompletterats med ett avsnitt som rör begreppet testning och ett annat avsnitt som rör begreppet screening
 • Avsnittet Testresultat har lagts till
 • Avsnittet Konsekvenser av felaktiga testresultat har lagts till
 • Bilaga 1 som anger skillnader mellan olika metoder vid användning av antigentestning, testning inom sjukvården, testning med egenprovtagning samt självtest, har lagts till

Verson 3, 2021-04-19

Relaterad läsning

Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19