Vägledningen som vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 har uppdaterats. Vägledningen vänder sig inte till allmänheten.

Följande väsentliga förändringar och kompletteringar har gjorts i den nya versionen:

  • Avsnittet Prestanda hos antigentester har kompletterats med ett resonemang kring användningen av antigentester vid screening
  • I avsnittet Testning vid smittspårning har information om ansvarsfördelning lagts till
  • I avsnittet Screening som in initieras av arbetsgivare har en del semantiska justeringar gjorts
  • I avsnittet Screening på övriga arbetsplatser med nära kontakt mellan människor där distansarbete inte är möjligt har gruppen ”personal inom skola och andra utbildningsverksamheter” lagts till. Denna grupp har flyttats från det tidigare avsnittet om screening i skola och annan utbildningsverksamhet
  • Avsnittet om screening i skola och annan utbildningsverksamhet har strukturerats om och omfattar nu endast elever. Information om risk och nytta för eleven har justerats och ny information om vid vilka åldrar screeningen kan göra nytta har lagts till. Information har lagts till om att lärarna inte utför de praktiska momenten vid screeningen av elever.
  • Avsnittet Testresultat har omarbetats. Nya rubriker utefter antigentestets användningsområde har först in och ny information har lagts till.

Förtydligande har gjorts om att antigentestets resultat i vissa fall behöver verifieras med PCR-test, hur patienten hanteras i väntan på kompletterande PCR-test samt när anmälan i SmiNet görs.

  • En ny bilaga har lagts till. I Bilaga 2 finns flödesscheman som beskriver hur positiva och negativa provsvar hanteras utifrån de rekommenderade användningsområdena.

Version 4, 2021-05-12

Relaterad läsning