En beskrivning av Stramagruppernas vardagliga arbete, upplevda barriärer och möjligheter saknas trots att Stramagrupper funnits sedan mitten av 1990-talet i nästan alla landsting. Den här beskrivningen, som baseras på intervjuer med representanter från alla Stramagrupper, kompletterar den bild som Smittskyddsinstitutet lämnade i tidigare rapporter i samband med myndighetens bedömning av hur landstingen verkar för en ökad följsamhet till behandlingsrekommendationerna för vanliga infektioner inom öppenvården.

Denna rapport vänder sig främst till Stramaarbetets intressenter, både inom och utom landstingen.